Gå till huvudinnehållet

Goda resultat|2020

Restaurerade våtmarker ger ökad mångfald

Ledskär omlöp
Omlöp vid Ledskär

Under året har flera våtmarker i norra Upplands kust och skärgård färdigställts. WWFs partner i projektet är Upplandsstiftelsen, som genomfört naturvårdsåtgärderna i samarbete med berörda mark- och djurägare. Totalt har vi återskapat ca 120 hektar (motsvarar 84 fotbollsplaner) våtmark och anlagt fiskvandringsvägar till våtmarksområden.

Några nedslag: Vid Ledskär pumpas vatten in från diket som avvattnar området för att fiskar ska kunna leka där. I Fiskarfjärden har projektet fräst vass och alsly för att underlätta för betesdjuren att hålla området öppet. I naturreservatet Östra Tvärnö har den igenväxta våtmarken Träsket restaurerats genom att ett dike har grävts igen. Därmed har nivån i den tidigare sjön återställts. Snart kan gädda och abborre åter vandra upp genom den ursprungliga åfåran som legat torr i snart ett sekel. Arbetet finansieras av Postkodlotteriet genom projektet Levande Östersjön.

Våtmarker blir allt viktigare i naturen

Genom att restaurera eller återskapa våtmarker hindras översvämning på omgivande marker, näringsläckage från jordbruksmark minskar på åkermark och den biologiska mångfalden av fåglar, grodor, paddor, salamandrar och många insektsarter ökar. Vid långvarig torka kan våtmarker bidra till att bibehålla vatten i landskapet och i vissa fall användas för att vattna djuren och bevattna åkrar. Med pågående klimatförändringar och fler extremväder får våtmarker en ökad betydelse att hantera kraftiga skyfall eller torka.

Nära en femtedel av våtmarksarterna är hotade

Hela nitton procent av Sveriges rödlistade arter förekommer i olika typer av våtmarker. I takt med att våtmarkerna minskar trängs dessa arter undan. I skärgården utgör igenväxning det största skälet till att våtmarker försvinner, men även utdikning till förmån för jordbruksmark samt till viss del landhöjning har haft betydelse. Under det senaste seklet har nästan en fjärdedel av Sveriges våtmarker försvunnit. WWF har under lång tid arbetat med att återskapa och restaurera våtmarker i kust- och skärgårdsmiljö med goda resultat.

Dela gärna:

Senast ändrad 10/02/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se