Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|18 dec, 2023|Pressmaterial

Finansiell tillsyn allt grönare – men stora hållbarhetsrisker kvarstår

Flera centralbanker och tillsynsmyndigheter har gjort den finansiella regleringen och tillsynen mer hållbar, bland annat i Sverige. Men medan stort fokus läggs på att hantera klimatrisker är bredare hållbarhetsaspekter som biologisk mångfald och sociala frågor eftersatta, särskilt i större länders reglering. Det visar en årlig rapport från WWF som undersöker hur världens centralbanker och tillsynsmyndigheter arbetar med hållbarhetsrisker.

Medium_WW1273213

– Även om framsteg sker, pekar rapporten på att centralbanker och tillsynsmyndigheter fortfarande gör för lite för att hantera miljörisker. Det kan slå hårt mot världens samhällen och ekonomier, även här i Sverige eftersom ekonomin är global. För att styra finanssektorn rätt bör centralbanker och tillsynsmyndigheter införa minimikrav för alla hållbarhetsområden i den finansiella tillsynen, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Rapporten ”Sustainable Financial Regulations and Central Bank Activities” (SUSREG) visar att endast 18 procent av de undersökta centralbankerna gör tydliga framsteg med att integrera klimatrelaterade risker i sin penningpolitik och verksamhet. Samtidigt tar hela 68 procent av höginkomstländerna fortfarande inte tillräcklig hänsyn till klimat och miljö i sin banktillsyn.

Överlag visar rapporten på stora skillnader i arbetet mellan länderna, både vad gäller ambitionsnivå och hur hållbara finansiella åtgärder implementeras. Flera av länderna med högst biologisk mångfald, däribland i Asien och Latinamerika, har svaga tillsynsregelverk för natur och miljö och har därför höga naturrelaterade risker.

Enligt rapporten har Sverige relativt starka regleringar för både klimat och miljö. Det beror framför allt på att Finansinspektionens krav går i linje med EUs system för finansiell tillsyn.

– Finansinspektionens och Riksbankens riskanalyser visar på att de inser att en hållbar utveckling är nödvändig för att skydda konsumenter och behålla den finansiella stabiliteten. Men man behöver ta större hänsyn till biologisk mångfald i tillsynen, ställa krav på att aktörer har mål och omställningsplaner och inkludera miljörisker i bankers utlåningskriterier, säger Magnus Emfel, chefsekonom på Världsnaturfonden WWF.

Vid FNs klimattoppmöte COP28 i december enades länderna om att världen ska bort från fossila bränslen. En koldioxidsnål ekonomi kräver att finanssektorns kapital används för att ställa om vårt energisystem, och även skyddar naturen som en integrerad del av effektiva klimatåtgärder.  

Resultat ur rapporten:

  • Undersökta tillsynsmyndigheter och centralbanker fokuserar övervägande på klimatrelaterade risker.
  • Ett fåtal länder har utvecklat övervakningsmetoder för förlust av biologisk mångfald, och sektorsspecifika riktlinjer vid utlåning till företag i sektorer med hög risk. Det senare för att hjälpa finansiella institutioner att bedöma kundernas miljömässiga och sociala risker.
  • Några av de största utsläpparländerna saknar tillräckliga riktlinjer för att hantera klimatrisker i sin tillsynsverksamhet. Mer än hälften (20 av 37) av de undersökta länderna som satt nettonollmål för sina klimatutsläpp har svag klimatreglering i sin tillsyn av bank- och försäkringsverksamhet.

Vad WWF vill se från centralbanker, lagstiftare och tillsynsmyndigheter:

WWFs vägledning för en naturpositiv ekonomi rekommenderar nya nominella ankare, det vill säga ett slags långsiktigt mål, för centralbanker och tillsynsmyndigheter; däribland att vända förlusten av biologisk mångfald till 2030 och styra mot 1,5-gradersmålet till 2050. WWF uppmanar därför centralbanker, finansiella lagstiftare och tillsynsmyndigheter att:

  • Publicera transparenta och mätbara omställningsplaner för verksamheten.
  • Använda den data som finns tillhands. I stället för att vänta på perfekta modeller och data bör tillsynsmyndigheter prioritera åtgärder som minimerar potentiella miljörisker.
  • Använda penningpolitikens verktygslåda för att hantera miljömässiga och sociala risker, genom att ställa om de mest skadliga sektorerna i portföljen och påverka portföljbolag att anpassa sina affärsmodeller att bli hållbara.
  • Införa högre kapitalkrav för de finansiella institut som lånar, investerar och försäkrar bolag som bedriver miljöskadlig aktivitet.
  • I Sverige vill WWF se att Finansinspektionen och Riksbanken utvecklar tillsynen genom att ta större hänsyn till sociala och naturrelaterade risker, beroenden och påverkan. De bör också ställa krav på mål och omställningsplaner för finansiella aktörer och integrera miljörisker i bankernas kapitaltäckningskrav.

Om miljömässiga och sociala risker i ekonomin

Näringslivet och det ekonomiska systemet är helt beroende av naturen och fungerande ekosystem. Redan idag kan ekonomi, börs och företagsverksamheter påverka och påverkas av exempelvis brist på råvaror, ökad fattigdom eller extremväder. I takt med att klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald ökar, ökar också risker och konsekvenser för ekonomin. För att ha en långsiktig stabil finansiell utveckling är det av yttersta vikt att dessa risker tas i beaktning av de stora aktörer som utövar tillsyn av länders ekonomiska system, och att man prioriterar åtgärder som styr mot ökad hållbarhet.

Om rapporten

”Sustainable Financial Regulations and Central Bank Activities” (SUSREG) är en årlig internationell mätning från WWF sedan 2021. SUSREG Tracker är WWFs onlineverktyg som utvärderar centralbankers och tillsynsmyndigheters framsteg vad gäller integrering av miljömässiga och sociala risker i sin finansiella reglering och tillsyn. Årets analys omfattar 47 jurisdiktioner, som tillsammans står för över 88 % av världens BNP, 72 % av de globala utsläppen av växthusgaser och 11 av de 17 länder i världen med störst biologisk mångfald.

Läs sammanfattning av rapporten.

Läs hela rapporten.

För mer information, kontakta:

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 19/12/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se