Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|22 maj, 2018|Pressmaterial

Internationella Naturvårdsunionen IUCN fyller 70 år – medlemmarnas löften för framtiden

Den biologiska mångfalden skapar förutsättningarna för människan att överleva på jorden och är grunden för våra samhällen och ekonomier. Biologisk mångfald innefattar artrikedom, genetisk variation inom arter och mångfalden av ekosystem. Men mångfalden är allvarligt hotad på grund av människans sätt att leva, producera och konsumera. Klimatförändringarna och den minskande biologiska mångfalden är de två stora globala hoten mot människan och naturen. IUCN visar att samarbete ger lösningar

Vi har äntligen medvind i arbetet för lösa det internationella samfundets högt uppsatta globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030. Men ingen regering eller organisation kan ensam möta denna utmaning. IUCN är den globala organisation som för samman länder, miljöorganisationer och andra för att hitta vägar för gemensamma effektiva insatser för en hållbar utveckling med bevarad biologisk mångfald och uppnådda klimatmål. Med 70 års erfarenhet av detta arbete kan IUCNs unika samarbetsförmåga och kompetens bistå världen mer än någonsin. De 11 svenska IUCN-medlemmarna vill bidra. Här är deras löften för framtiden

ArtDatabanken   

Talare: Ulf Gärdenfors, Tillförordnad chef

Artdatabanken lovar att till 2020:

-bedöma utdöenderisken för minst 20 000 arter inför Rödlista 2020,

-ta fram data om tillståndet för arter och naturtyper i EU:s naturvårdsdirektiv, så att Sverige kan bidra till att dessa uppnår gynnsam bevarandestatus,

-presentera kunskapen om Sveriges arter i en ny samlad webbportal så att arter inte påverkas negativt till följd av brist på information,

-ta fram innehållet till nästa och avslutande Nationalnyckel om bladmossor,

-engagera allmänheten i kartläggning av Sveriges flora och fauna.

Centrum för biologisk mångfald (CBM)

Talare: Tuija Hilding-Rydevik, Föreståndare

CBM lovar att:

-utveckla forskningen med god vetenskaplig kvalitet och hög samhällsrelevans kring hur människans negativa påverkan på biologisk mångfald kan kraftigt reduceras och hur ekosystemtjänster kan nyttjas hållbart och fördelas rättvist,

-producera och sprida kunskap om det komplexa samspelet mellan biologisk mångfald och samhällsutveckling som inbegriper naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap,

-informera och utveckla nära samarbete med beslutsfattare, myndigheter, organisationer och företag för att gynna integreringen av biologisk mångfald i olika sektorer,

-skapa förutsättningar för tvärvetenskaplig och transdisciplinär kunskapsproduktion och bl a utveckla samspel mellan forskning, praktik och traditionell kunskap exempelvis hos urfolk.

Coalition Clean Baltic

Talare Mikhail Durkin, Executive secretary 

Calition Clean Baltic (CCB) lovar att till 2020:

-arbeta för att skydda och förbättra Östersjöns miljö genom att stötta implementeringen av SDG-målen, HELCOM BSAP samt relevant EU-lagstiftning,

-stötta utvecklingen av ekosystembaserat fiske och ta fram en ny vision för Östersjöfisket,

-jobba för implementering av åtgärder för att skydda hotade arter som lax, ål och tumlare och sprida information om dem, samt sprida best practice och erfarenheter om förvaltning av skyddade områden,

-säkra civilsamhällets deltagande i Östersjöarbetet genom utbildning och informationsspridning,

-följa stora infrastruktur- och utvecklingsprojekt och säkerställa att de inte utvecklas in riktning som hotar Östersjöns miljö.

Svenska Jägareförbundet

Talare: Bo Sköld, Generalsekreterare

Svenska Jägareförbundet lovar att till 2020:

-stimulera och kompetensförsörja jägarna, som ägnar 10 miljoner dagar per år åt att vårda viltets livsmiljöer och reglera viltstammarna,

-gynna den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna genom att skapa variation i landskapet genom biotopvårdande viltvårdsinsatser,

-fungera som ”early warning system” åt staten när det gäller förändringar i naturen som observeras av Sveriges 300 000 jägare när de vistas i naturen,

-leda projekt för att bekämpa de invasiva arterna mårdhund och mink så att mårdhunden inte får en större etablering i landet och så att skador av minken minimeras,

-under perioden 2018–2024 bistå myndigheterna i arbetet med att sprida information om olika invasiva arter till jägarkåren och att uppmana till rapportering av deras förekomst.

Regeringskansliet (Miljödepartementet)

Talare Karolina Skog, Miljöminister

Sveriges regering har en hög ambitionsnivå vad gäller att skydda värdefull natur. Regeringens satsning möjliggjorde under 2017 skydd av cirka 84 000 hektar värdefulla skogar, fjäll, havsområden och våtmarker. Etappmålet som avser det formella skyddet av skogsmark innebär att 150 000 hektar ska skyddas mellan åren 2012 till 2020. Med de satsningar som regeringen lagt in i budget för 2019 kommer detta arealmål att uppnås.

-                           Jag lovar att, om jag får möjlighet att fortsätta som miljöminister efter valet, slåss för att Sverige ska uppnå den del av etappmålet som rör formellt skydd av skogsmark till år 2020.

Sverige har redan nått 10 procents-målet för skydd av marina skyddade områden räknat i areal, men kvalitetsarbetet måste växlas upp ytterligare.

-                           Jag lovar att regeringen, i samarbete med IUCN kommer påbörja arbete med ekosystembaserad förvaltning av haven kopplat till bl a havsplanering och utvecklingsfrågor.

Naturhistoriska riksmuseet

Talare Joakim Malmström, Överintendent

Naturhistoriska riksmuseet lovar att till 2020

-ta emot ca 650 000 besökare eller fler per år som genom sina besök får en ökad insikt om biologisk mångfald, geovetenskapliga värden, klimatfrågan och behovet av en hållbar utveckling i världen,

-lägga grunden för museet ca 70 000 årliga besökande elevernas förståelse för naturen, ekosystemens funktion och hur man kan bidra till en bättre framtid för planeten,

-utöka museets digitala pedagogiska stöd till skolor i frågor kring biologisk mångfald med över 50 % jämfört med idag,

-arbeta intensivt med att vidareutveckla analysmetoder för att beskriva minst 100 nya arter för vetenskapen per år och genom storskalig sekvensering av miljö-prover, s.k. e-DNA, påskynda kartläggningen av planetens fauna och flora.

Naturskyddsföreningen

Talare Johanna Sandahl, Ordförande

Naturskyddsföreningen lovar att till 2020

-fortsätta sitt folkrörelseinriktade arbete som inkluderar länsförbund, kretsar skogsnätverk mm för att engagera människor i miljöarbetet inte minst genom att bidra till att bygga upp kunskap om naturen - medborgardata, så kallad citizen science.Arbeta för att de kvarvarande skyddsvärda skogarna i Sverige undantas avverkning och ges ett långsiktigt skydd.

-arbeta för att regeringen avsätter tillräckliga resurser i statsbudgeten för ersättningar till berörda markägare och till administrativa resurser för genomförande av skyddet framför allt på länsstyrelserna.

-arbeta för att kunskapen om värdefulla skogar ökar. Dels genom att statlig finansiering garanteras för detta, exempelvis via nyckelbiotopsinventeringen och dels genom att föreningen själv gör sitt yttersta för att fortsätta att inventera och kartlägga skyddsvärda skogar som behöver ges ett statligt långsiktigt skydd.

Nordens Ark

Talare Mats Niklasson, Vetenskaplig ledare

Nordens ark lovar att till 2020:

Fortsätta leda, fördjupa och bredda samarbetet i bevarandeprojekt och avelsprogram för hotade arter

Utbilda och informera 120 000 besökare, bl. a. elever samt medlemmar, sponsorer och facebookföljare om artbevarande och uthålligt bruk av naturen och hur man kan ändra man våra vanor och beteenden så att även artbevarande får genomsyra många aktiviteter i vår omvärld.

Fortsätta vårt konkreta arbete i Sverige med återinplantering och förstärkning av hotade arters populationer genom uppfödning och utsättning. Exempelvis kommer vi att sätta ut 80 fjällgäss, 1000-4000 grönfläckiga paddor, 20 st större ekbock, minst 200 bredbandad ekbarkbock, 20 st mnemosynefjäril och 9 st vitryggiga hackspettar. I det internationella arbetet kommer vi att arbeta med bevarandeinsatser för bl.a. amurtiger, pallaskatt och röd panda i Asien.

ProGEO

Talare Sven Lundqvist, Statsgeolog

ProGEO lovar att till 2020

-fortsätta att arbeta för att IUCN:s mål om geologisk mångfald och geologiskt arv ska nås,

-verka för att naturen ses i sin helhet där beroendet och samspelet mellan den geologiska och biologiska mångfalden är en grundläggande funktion och att dessa faktorer utgör grunden för ekosystem och att förlusten av dessa system skapar utarmning av biologisk mångfald och är en av de största orsakerna till att världen ständigt förlorar arter,

-engagera sig inom IUCN:s kommittéarbete, påverkansarbete i policyfrågor och politiska frågeställningar, exempelvis inom naturskydd, ekosystemtjänster och hållbarhetsfrågor,

-verka för ökat skydd av geologisk mångfald som skapar förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Skansen

Talare Tomas Frisk, Chef Zoologiska avdelningen

Skansen lovar att till 2020

-utveckla arbetet med information om samspelet mellan människa djur och natur.

-från 2018 och framåt ha minst 850 skolklasser och liknande grupper på besök som får organiserad, upplevelsebaserad undervisning om hållbarhet, biologisk mångfald, djur och natur.

- öppna Baltic Sea Science Center senast 2019 som ska vara ett unikt upplevelsecenter för Östersjöns biologiska mångfald och ta emot ytterligare 500 besökande skolklasser som får organiserad undervisning om hur vi människor påverkar livet i havet.

-ha totalt 1500 bokade skolklasser senast 2020 i organiserad undervisning om biologisk mångfald och hållbarhet. Därutöver ska minst lika många skolklasser bedriva egen undervisning på Skansen.

-ska alla Skansens 1,4 miljoner årliga gäster under sina besök ges större utrymme att reflektera över hållbarhet och biologisk mångfald på ett positivt sätt.

Världsnaturfonden WWF

Talare Peter Westman, Biträdande Generalsekreterare

Världsnaturfonden WWF lovar att till 2020:

-arbeta för klimatet, påverka världsledande företag att skärpa sin klimatpolicy och genom WWF:s stora satsning ”One Planet Cities” förmå ett hundra städer i världen att ha åtgärder för att stoppa den globala uppvärmningen till 1,5 grader senast 2020

-satsa 5 miljoner euro per år till lokalt arbete för skogsskydd i världen och ha påverkat majoriteten av de svenska 20 mäktigaste skogsaktörerna att sätta tydliga mål för ökad miljöhänsyn i skogsbruket inklusive hela produktkedjan

-satsa 6,5 miljoner euro årligen för artskydd och för att bekämpa olaglig hanel med hotade arter

-vara pådrivande och stötta utvecklingen av att en internationell överenskommelse för att skydda havsområden utanför nationell jurisdiktion

-senast 2020 ha producerat fisk-, kött- och klimatguider för att vägleda konsumenter till mer ansvarsfullt och miljömässigt handlande.

-stärka kapaciteten för utsatta grupper bland etniska minoriteter, lokalbefolkningar, kvinnor och barn för att kräva sina rättigheter till rättvis fördelning av hållbart nyttjade naturresurser

FAKTA: IUCN grundades 1948 och idag är över 1300 organisationer medlemmar och ungefär 10 000 experter deltar i organisationens arbete med att samla analysera och tillgängliggöra värdefull kunskap.

För frågor, kontakta: Kommitténs sekreterare Michael Löfroth, tel : 08-4051046, michael.lofroth@regeringskansliet.se

Medlemmar i IUCN:s svenska kommitté:

ArtDatabanken, SLU; Centrum för biologisk mångfald, SLU; Coalition Clean Baltic; Naturhistoriska riksmuseet; Naturskyddsföreningen; Nordens ark; ProGEO; Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet); Skansen; Svenska Jägareförbundet; Världsnaturfonden

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän

Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Senast ändrad 09/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se