Gå till huvudinnehållet

Pressmeddelande|10 sep, 2019|Pressmaterial

Sverige och östersjöländerna missar målen om skyddade havsområden

Världsnaturfonden WWFs nya rapport visar att Sverige och andra EU-länder saknar ett fullvärdigt skydd för den biologiska mångfalden i våra hav. Trots att det finns värdefulla havsområden utpekade som skyddade, saknas det idag konkreta förvaltningsplaner för hur det ska uppnås för mer än hälften av den totala skyddade havsytan. Dessutom behöver mer skyddas för att rädda den biologiska mångfalden.

Utan förvaltningsplaner för de skyddade områdena i Östersjön saknas ett reellt skydd, anser WWF och forskarna. Foto: Metta Wiese

Östersjön har runt 16 procent utpekat skydd, men bara 7 procent av den ytan har förvaltningsplan. Om man ser på skyddade havsområdena i svenska hav ser det inte bättre ut. Än så länge finns många av områdena bara på pappret. För mer än hälften av havsytan som är utpekat för skydd, saknas en förvaltningsplan för hur det ska verkställas i praktiken. Det är viktigt att de här havsområdena har förvaltningsplaner som kan hantera alla olika aktiviteter och utmaningar. Det kan vara exempelvis sjöfart, utvinning av sand, energianläggningar och fisket som kan påverka den biologiska mångfalden. WWFs nya rapport Protecting Our Oceans: Europe's Challenges to Meet the 2020 Deadlines visar tydligt bristerna i skyddet.

I Sverige och flera andra länder runt Östersjön samt i EU uppfylls alltså inte det internationella målet om att skydda och hållbart förvalta minst 10 procent av havsområdet. Forskarna, liksom WWF, anser att minst 30 procent bör vara skyddat för att täcka behovet av hållbara ekosystem framöver.

– Det är viktigt att vi får ett ordentligt skydd på plats för haven så att vi får friska ekosystem för dagens och framtida generationer. Många arter och deras livsmiljöer hotas av nuvarande och framtida aktiviteter. Gör vi inget nu, riskerar vi att äventyra havsmiljön så till den grad att det får ödesdigra konsekvenser för såväl naturen som oss människor, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF.

Att majoriteten av de skyddade havsområdena saknar förvaltningsplaner är inte unikt för Sverige. Det är samma situation i resten av Europa – endast två procent av Europas hav har ett fullvärdigt skydd.  Viktigt är att det skapas ekologiskt representativa och väl sammanhängande nätverk av skyddade havsområden med effektiva bevarandeåtgärder och förvaltningsplaner. De skyddade områdena bör ligga så nära varandra att de på så sätt kan skydda och säkra spridnings- och vandringsvägar mellan olika livsmiljöer i havet. De här gränsöverskridande nätverken av skyddade havsområden bör finnas såväl vid kusten som på djupt vatten.

– Arbetet med att skydda våra hav går alldeles för långsamt. Det är viktigt att regeringen nu skjuter till ordentligt med resurser så att vi kan skydda mer havsområden. Till de områden som redan pekats ut som skyddsvärda krävs fullständiga förvaltningsplaner och åtgärder som gör att skyddet verkställs, säger Metta Wiese, expert havsförvaltning WWF.

Konkurrensen om havets begränsade yta, utrymme och resurser ökar konstant. När olika intressen gör anspråk på samma begränsade resurs leder det allt oftare till konflikter inom sektorer, mellan sektorer och mellan nyttjande och natur. Risken är att det totala trycket från våra aktiviteter överskrider gränsen för vad ekosystemet tål. Det är ett hot, inte bara mot havets växt- och djurliv utan även mot de ekologiska processer och naturresurser vi alla är beroende av.

En stor utmaning är också att tillgodose ett växande behov av utökad infrastruktur till havs och längs kusten som exempelvis sjöfartstrafik och exploatering. Därför är det viktigt att skyddade havsområden inkluderar zoner där destruktiva och exploaterande aktiviteter inte tillåts. Grunden måste vara att ekosystemens naturliga funktioner och värden prioriteras.

Så här bör politikerna agera för att skydda haven:

●Säkerställ att det finns tillräckligt med resurser till skydd av havsområden. Då kan olika havsintressen  samarbeta och myndigheterna kan utpeka nya områden för skydd samt ta fram och implementera planer för hur det befintliga och kommande skyddet ska verkställas, upprätthållas och kontrolleras.

● Det nuvarande målet om att skydda 10 procent av haven är för lågt satt. Regeringen bör verka för att målet uppdateras till minst 30 procent till år 2030 i enlighet med forskningen.

● Säkerställ att utformning för skyddade områden för haven generar ekologiskt representativa och väl sammanhängande nätverk av skyddade områden med effektiva bevarandeåtgärder och förvaltningsplaner.

● De skyddade områdena bör ligga så pass nära varandra att de på så sätt kan skydda och säkra spridnings- och vandringsvägar mellan olika livsmiljöer i havet.

● Fler skyddade områdena bör utpekas på djupt vatten. I dag är många nära kusten.

● Regeringen bör besluta om att all verksamhet till havs i alla skyddade och ekologiskt känsliga områden ska tillståndsprövas.

● Regeringen bör säkerställa att det finns etablerade strukturer hos myndigheterna för en  inkluderande dialog så att olika intressen till havs ska samarbeta för att nå målen om skydd av havsområden.

● Sverige och övriga medlemsländer i EU måste öka öppenheten kring skyddade havsområden genom en mer tydlig och återkommande inrapportering för att möjliggöra en ordentlig utvärdering.

● Regeringen måste verkställa sitt löfte i januariavtalet om ett generellt förbud för bottentrålning i skyddade havsområden.

● EU-kommissionen måste förbättra sin granskning av medlemsländernas skötsel och hantering av fisket. Det behövs för att säkerställa att målen om skydd i Natura 2000-områden uppfylls. De ska vara i linje med EUs gemensamma fiskeripolitik så att arter och deras livsmiljöer skyddas.

WWF Rapporten:

Rapporten WWF: Protecting Our Oceans finns att hämta på vår hemsida eller mejla nina.schmieder@wwf.se

Fakta Konvention om biologisk mångfald:

Fram till 2020 ska minst 17 procent av mark- och inlandsvattenområdena och 10 procent av kust- och havsytan vara skyddade, särskilt områden som är särskilt viktiga för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det kan endast förverkligas genom effektivt förvaltade, ekologiskt representativa och väl sammanhängande system av skyddade områden och andra effektiva bevarandeåtgärder för det specifika området.

Definition av marina skyddade områden (havsskydd):

Enligt World Commission on Protected Areas under the International Union for Conservation of Nature (IUCN WCPA) är marina skyddade områden ett tydligt definierat geografiskt utrymme. Det är förvaltat med lagliga medel och syftet är att uppnå ett långsiktigt bevarande av naturen, vilket inkluderar även ekosystemtjänster och andra kulturella värden. Om marina skyddade områden har utvinning och andra aktiviteter med påverkan på havsmiljö, samt inga tydliga långsiktiga naturvårds- och bevarandemål, har området inget skydd.

Har ni frågor, ring:
Metta Wiese, expert havsförvaltning, metta.wiese@wwf.se tel 076-419 89 55
Nina Schmieder, pressekreterare nina.schmieder@wwf.se tel 0735862622

Dela gärna:

Vår planet behöver dig

Tillsammans är vi världens chans!

Bli månadsgivare

Genom din månadsgåva kan vi genomföra viktiga naturvårdsprojekt som främjar den biologiska mångfalden och arbeta för klimatet. Så att vi kan fortsätta njuta av vår fantastiska natur även i framtiden.

Stöd oss

Gåvan som gör skillnad för djur och natur

Din gåva går till projekt för att stoppa utrotningen, verka för biologisk mångfald och göra insatser för att stoppa klimatförändringarna. För djuren, för naturen och för människan!

Ge en gåva

Bli WWF-vän medlem

Tack vare våra trogna naturvänner kan vi fortsätta kampen för djur och natur. Som WWF Vän bidrar du som stödjande medlem till naturvårdsarbetet, där pengarna kommer till stor nytta.

Bli medlem

Senast ändrad 12/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se