Gå till huvudinnehållet
Fiskgjuse (Pandion haliaetus)

Asköviken – återskapad fågelvik

Efter fyra år av restaurerande av strandängar, skapande av mer flikighet i vassen och byggnationer av fågeltorn och gömslen är Asköviken utanför Västerås åter ett av Sveriges bästa fågelområden. LIFE-projektet Asköviken avslutas 2008 men länsstyrelsen i Västmanland som förvaltar området fortsätter att underhålla de omfattande restaureringar som skett.

Starten för återskapandet av viken var när WWF tillsammans med Västerås kommun och länsstyrelsen i Västmanland drog igång Asköviksfonden WWF 1990. Då var Asköviken nästan helt igenbuskat och strandängarna var täckta av en lågväxande snårskog. Områdets stora vass kantas nu av hävdade strandängar. På strandängarna har nu antalet gulärlor, tofsvipor, grågäss och enkelbeckasiner ökat. Numera häckar även rödbena och mindre strandpipare. I det grunda vattnet trivs ovanliga änder som skedand, årta och snatterand.

Vassen är fortfarande imponerande stor men nu med mer flikighet och med kanaler, där många arter finner föda i en skyddad miljö. I vassen finns bland annat rördrom, skäggmes, rör och sävsångare , några få trastsångare, vassångare, vattenrall och småfläckig sumphöna. Trana och sångsvan, knölsvan föder upp ungar i området.

På små öar i viken häckar nu åter 100-tals par av skrattmåsar i sällskap med mängder av skäggdoppingar. Vikens stolthet är svarttärnan och oftast häckar drygt 30 par. Sedan några år tillbaka häckar vissa år även några få dvärgmåsar  i utkanten av en av vikens skrattmåskolonier. Från stora tornet i Asköviken kan man oftast se häckande dvärgmås och svarttärna riktigt bra. Hösten 2020 genomfördes  fler åtgärder för att gynna  miljön för häckande våtmarksfåglar som  att nya häckningsöar och bredare kanaler skapades vid Tornudden.

Svarttärnan, Asköviken
Svarttärnan häckande i Asköviken. Västmanland har ca 70 par av Sveriges runt 235 häckande par.

De vanligaste rovfåglarna som syns under häckningstid är brun kärrhök, lärkfalk, duvhök och sparvhök. Över det öppna vattnet jagar även fiskgjuse och havsörn syns ofta i viken.

Fler besöksanläggningar

Det finns numera möjlighet att gå på nya stigar runt hela viken. Även en gångbro har byggts över Asköbäcken. Vid Lövsta finns ett gömsle som även rullstolsbundna kan ta sig ut till. Totalt finns nu ett stort fågeltorn, ett gömsle och tre observationsplattformar som gör det lättare att se fåglarna. På vår och höst när det är gott om vatten på strandängarna är även den naturliga utsiktsplatsen på Rudöklippan ett bra ställe för att få se vikens fåglar.

Naturskolan i Asköviken
Naturskolan i Asköviken ger många elever möjlighet att komma ut i naturen. Totalt har över 75 000 elever besökt vikens naturskola.

Arter

Många arter rastar i viken på väg mot nordligare häcknings-platser. Arter som inte häckar men som ses regelbundet under flyttningstider är skräntärna, pilgrimsfalk, blå kärrhök, stenfalk, brunand, rödspov och andra vadare som kärrsnäppa, småsnäppa, mosnäppa, kustpipare, spovsnäppa, gluttsnäppa, större strandpipare och ibland stora antal av grönbena, brushane och svartsnäppa. Även dubbelbeckasin och dvärgbeckasin rastar i området.

Även många gäss rastar under vår och höst främst sädgås med inslag av arter som spetsbergsgås och bläsgås, båda dessa arter ökar som rastare i viken.

Totalt har 261 olika fågelarter noterats vid och i Asköviken( 2023) och 118 arter häckar, men antalet häckande fågelarter varierar.

Jens Wahlstedt, fågelskådningens dag, maj 2007
WWFs förre generalsekreterare Jens Wahlstedt (till vänster på bilden) var en av de tongivande i återskapandet av Asköviken. Västmanlands ornitologiska förening anordnar fågeldagar i samarbete med vikens naturskola. Bilden är tagen vid fågelskådningens dag i maj 2007. WWF är aktiv i Asköviken nu senast 2020 i våtmarksarbete för att förbättra häckningsområden för områdets skrattmåsar, svarttärnor och övriga fåglar. I lövskogarna runt Asköviken trivs svampar, lavar och mossor. Några arter är oxtungsvamp, och filthättemossa och i de äldre ekarna även gammelekslav. I området har även insekten ögonfläcksbock hittats, som tidigare ansetts vara utöd i Sverige.
Svarttärna (Chlidonias nigra)

Mer om Asköviken, naturskolan och vikens fåglar

Läs mer

Senast ändrad 29/02/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se