Gå till huvudinnehållet
Lönn (Acer platanoides)

Projekt Östra Vätterbranterna

Bevara biologisk mångfald i Östra Vätterbranterna

Från Huskvarna i Jönköpings län upp till Omberg i Östergötland sträcker sig de kuperade Östra Vätterbranterna. Här har Världsnaturfonden WWF under flera år varit aktiva för att bevara biologisk mångfald och landskapets övriga värden.

Bidrag till stängsel för naturbetesmarker, landskapsekologiska planer samt stöd till andra naturvårdsprojekt har satt tydliga spår i landskapet. Det långa samarbetet mellan markägare, ideella organisationer, kommuner och myndigheter, som länsstyrelsen i Jönköping, är unikt och har nu lett till att Östra Vätterbranterna utsetts till ett biosfärområde. Biosfärområden ska bevara biologisk mångfald och samtidigt gynna social och ekonomisk utveckling med lokal förankring.

Närheten till Vättern och den branta stigningen upp på höjderna ger ett karaktäristiskt klimat där bland annat värmeälskande ädellövträd som ask, alm, lind och ek trivs. Östra Vätterbranterna är därför ett av landets viktigaste områden för att bevara den biologiska mångfald som framförallt är knuten till dessa trädslag.

De branta höjderna i Omberg, Östergötland, är åter hemvist för den i Sverige ovanliga pilgrimsfalken och förhoppningen är att den även sprider sig söderut i de Östra Vätterbranterna.

Ett samarbetsprojekt

Östra Vätterbrants-projektet startades i slutet av 1990-talet av länsstyrelsen i Jönköping, dåvarande Skogsvårdsorganisationen, Jönköpings kommun, Världsnaturfonden WWF, Gränna skogsgrupp, Södra och LRF. Målet var att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i området genom att fokusera på ett nära samarbete med markägare och andra intressenter.

Landskap vid Vättern, Sverige

Resultat

  • Ett tjugotal nya reservat och biotopskyddsområden har bildats och många naturvårdsavtal har ingåtts.
  • Östra Vätterbranterna som modellprojekt har i flera olika sammanhang lyfts fram som ett lyckat exempel på betydelsen av lokal förankring. Från att ha varit ett forum för att hantera konflikter, har projektet lett till en dialog och numera ett nära samarbete mellan alla inblandade aktörer.
  • Ett flertal inventeringar (bland annat en fördjupad nyckelbiotopsinventering av såväl skog som trädbärande betesmarker) har genomförts för att öka kunskapen om områdets naturvärden.
  • Målsättningen är att övergå från projekt till en permanent organisation i form av biosfärområde Östra Vätterbranterna.
  • Området har fått biosfärsstatus av FN-organet Unesco.

Läs mer bokhäfte gratis:

Bok om projektet Östra Vätterbranterna. En underbar fredag. Från konflikt till samarbete i Östra Vätternbranterna, av Roger Olsson

Senast ändrad 16/01/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se