Gå till huvudinnehållet
Large_WW249589

Din gåva gör skillnad

– det här har vi tillsammans gjort för Östersjön!

 

EU-kommissionären: ”Det lönar sig att arbeta med WWF”

WWF gjorde inom konventionen för Östersjöns miljö- HELCOM –  en utvärdering av hur länderna genomfört sina löften och åtaganden inom Baltic Sea Action Plan. Planen innefattar 150 åtgärder som länderna runt Östersjön förbundit sig till för att förbättra Östersjöns miljö. Resultatet presenterades i WWFs Baltic Sea Action Plans Scorecard-rapport och visade att inget av Östersjöländerna kommer att klara sina åtaganden till 2021. HELCOM inleder nu arbetet med att uppdatera planen och WWFs roll är att bidra till detta arbete samt fortsättningsvis utvärdera planens genomförande. WWF fick stor uppmärksamhet genom vårt Scorecard och EU-kommissionären Vella sa under Ministermötet i Bryssel: ’’Det lönar sig att arbeta med WWF’’.

Äntligen förbjudet för kryssningsfartygen att släppa ut toalettavfall

Ett glädjeämne är att förbudet mot utsläpp av toalettavfall från passagerar- och kryssningsfartyg äntligen trädde i kraft 2019. Förbudet är ett resultat av långa och tröga processer där WWF varit pådrivande i flera års tid. Östersjön är en populär destination för kryssningspassagerare och fartygen blir allt större, vilket medför problem bland annat i skärgårdens trånga farleder. WWF är kritisk till planerna på att öka kapaciteten i Horstensfarleden, vilket skulle hota stora naturvärden. Trycket på skärgården beskrivs i vår rapport om Stockholms Framtida Havsområden.

Östersjömanifestet togs emot av statsministern

Under 2018 drev WWF en intensiv kampanj för att rädda Östersjötorsken vars situation varit kritiskunder flera års tid på grund av hårt trålfiske, övergödning, syrebrist samt andra miljöfaktorer. Vissa kampanjinslag, som vår innovativa chat-bot ’’Havsboten’’ – genererade över 50 000 specifika förslag från allmänheten. Ett urval av dessa trycktes upp i ett ’’Östersjömanifest’’ som överlämnades både till Kronprinsessan, statsministern och ett antal utvalda politiker. WWF drev skyddet för torsken som en av våra frågor inför valet 2018 och alla partier, utom SD, sa sig vara villiga att skydda torsken. Trots detta röstade Sverige för högre kvoter än vad det vetenskapliga rådet rekommenderar,när det blev skarpt läge i EUs kvotförhandlingar.

Under våren 2019 har torskbeståndet kollapsat enligt forskarnas bedömningar. WWF, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna har skrivit till jordbruksministern och krävt att ett omedelbart fiskestopp nu måste införas.

Kompetensen och kraften i vårt regionala nätverk stärktes också, tack vare ökad finansiering. Tre nya fiskeexperter i Estland, Lettland och Litauen kommer att arbeta med fiskefrågorna i våra baltiska grannländer, ett välkommet tillskott för att driva påverkansarbetet på andra sidan Östersjön.

Varje år uppdaterar vi också Fiskguiden – WWFs websida och app som gör det lättare för konsumenter, detaljhandel och restauranger att välja hållbar fisk. Fiskguiden får stor medial uppmärksamhet när den årligen uppdateras och ofta kan man läsa på skyltar i fiskdiskarna att butikerna följer råden i Fiskguiden.

 

Vi driver en kamp för ökat skydd, 30 procent år 2030

WWF arbetar kontinuerligt för att öka skyddet av värdefull natur och hotade arter och vill att 30 procent av Östersjön ska skyddas till 2030. Vi arbetar både med policyfrågor som rör havsplanering och driver frågan om fler skyddade områden som till exempel naturreservat, nationalparker samt Natura 2000-områden. Vi jobbar också med ett spännande projekt, där vi  undersöker möjligheterna att utse Stockholms skärgård till ett av UNESCOs Världsarv/Biosfärsområden!

WWF arbetar även med fältprojekt som t.ex. att studera sillgrisslorna på Stora Karlsö och deras relation till Östersjöns fiskbestånd och miljö. Eftersom sillgrisslorna lever av fisk och tillbringar största delen av sina liv ute på havet, påverkas de av förändringarna i havet. Genom att studera fåglarna får man därför viktig information om Östersjöns ekosystem. Vi jobbar även med skräntärnor och skydd i Stockholms och Upplands skärgårdar.

Vi jobbar aktivt med att skydda hotade arter som Östersjötumlaren och ålen och med att  återskapa fria vandringsvägar för fisk i våra älvar. Vi är med och skapar fler våtmarker, som minskar övergödningen och där kustfiskar som gädda och abborre har möjlighet att föröka sig och växa sig stora.

 

Vi arbetar för att stoppa bottendöden

Övergödningen är Östersjöns största miljöproblem. Algblomningar, syrebrist och döda bottnar sprider sig längre ut till havs, trots att växtnäringsläckaget från land har minskat till 1950-talets nivå. Mer måste göras för att bekämpa övergödningen. WWF har återupptagit tävlingen Årets Östersjöbonde för att belöna lantbrukare som genom innovativa metoder minskar övergödningen.

EUs Ramdirektiv för Vatten är den viktigaste lagstiftningen för att skydda Europas sötvatten, men fler länder överutnyttjar möjligheterna att få undantag från direktivets krav på att uppnå god status i våra vattendrag. WWF organiserade 2018 en namninsamling som fick över 375 000 namn för att bibehålla ett starkt vattendirektiv och som överlämnades till EU. Resultatet gjorde EUs samråd eller ”public consultation” till den tredje största någonsin i EUs historia. WWF visade därmed att allmänheten bryr sig om Europas vatten.

Anders Alm, Östersjöexpert på WWF

Varför WWF?

Genom WWF Baltic Ecoregion Programme har vi närvaro i alla nio länder runt Östersjön. Det ger oss möjlighet att involvera hela regionen och skapa lösningar som verkligen ger effekt. Med stor kunskap och en bredd av experter tar WWF ett helhetsgrepp på problematiken, såväl det som sker på land, som i havet och kopplingen däremellan. WWF är en stark regional aktör med högt förtroende. Vi har förutsättningarna att samla och skapa nätverk av tongivande intressenter och koppla samman allmänhet, näringsliv, akademi och politik. Vår storlek är vår styrka.

Kontakt

Vi behöver ditt engagemang

Vi kan inte göra allt detta själva. Som ideell organisation är WWF beroende av anslag och gåvor från både myndigheter, stiftelser, privatpersoner och partnerskap med företag.
Tillsammans väcker vi liv i Östersjön.

Stöd oss i vår största Östersjösatsning någonsin.

Vikare. Foto: Ola Jennersten, WWF

Vikare föder sina kutar ute på havsisen, och hotas därför av isbristen i ett allt varmare Östersjön.

Sillgrissla (Uria aalge), Karlsö, Sverige

En seger! År 1880 fanns det bara 20 sillgrisslor kvar på Stora Karlsö. Nu häckar det drygt 14 000 par här.

Sälar

Vill du vara med och bidra till ett friskt Östersjön?

Ge en gåva full med omtanke. Om du vill skänka en gåva upp till 100 000 kr kan du göra det här.

Stöd WWFs arbete

Dela gärna:

Senast ändrad 21/08/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se