Gå till huvudinnehållet
Närbild på gren med vatten, Kina

Projekt Skogscertifiering

Skogscertifiering i Kina

Kinas skogar är några av de mest artrika i världen. Samtidigt har de överutnyttjats under årtionden. WWF och IKEA samarbetar för att få till en mer uthållig träproduktion.

Kina är en stor aktör på den globala skogsarenan, både som konsument och som leverantör av skogsprodukter. Kinas skogar är några av de mest artrika skogarna i världen, inte minst de tempererade och subtropiska. Samtidigt har de överutnyttjats under lång tid. Landet förlitar sig nu på virkesimport från andra länder för sin inhemska marknad och exportindustri.

WWF samarbetar sedan 2002 med IKEA för att främja en mer uthållig produktion och handel. Kina står för mer än en femtedel av IKEAs totala produktinköp, inklusive träprodukter. Hittills har fokus i samarbetet varit att införa begreppet ”trovärdig skogscertifiering”, i kombination med kapacitetsutveckling inom skogsföretag, universitet/forskningsinstitut och myndigheter, för ett ansvarsfullt skogsbruk. Kapacitetsutveckling är den process som stärker förmågan att förändra, påverka eller uppnå hållbara resultat.

Även om WWF-IKEA-partnerskapet kan redovisa stora framsteg sedan starten 2002, är många kinesiska skogar fortfarande i behov av förbättrat skydd och en mer ansvarsfull förvaltning. Olaglig virkeshandel förekommer och allmänheten har låg medvetenhet om ansvarsfull konsumtion.

WWF och IKEA kommer därför att fortsätta främja utvecklingen av Forest Stewardship Council i Kina genom att anpassa FSC-systemet till Kinas regelverk och genom pilotprojekt.

Vi har en dialog med relevanta myndigheter, särskilt när det gäller skydd av värdefulla skogar, ansvarsfull förvaltning samt offentlig upphandling. En annan prioritet är att engagera fastighetsmarknaden och massa- och pappersindustrin eftersom de är några av de viktigaste branscherna i landet, för virke och träprodukter.

Bambu

Resultat

 • 3,4 miljoner hektar skog är FSC-certifierade i Kina (juni 2014).
 • Konceptet ”High Conservation Value Forests” (HCVF) för skyddsvärda skogar har införts och är införlivat i den nationella skogsförvaltningsplanen.
 • En HCVF-arbetsgrupp har etablerats med stöd från den statliga skogsförvaltningen.
 • Fyra av de sex HCVF-värdena har kartlagts nationellt. Shaanxi-provinsen – en av tre provinser som hyser jättepandan – har utvecklat en lokal tolkning av värdena för att bevara pandans livsmiljö. En tolkning för Guangxi-provinsen har också tagits fram.
 • Tio kinesiska företag, som är verksamma inom skogssektorn utomlands, har formellt åtagit sig att följa de frivilliga riktlinjerna i den nationella guiden för hållbart skogsbruk utomlands. ,Riktlinjerna har utvecklats med stöd av WWFs och IKEAs partnerskap.
 • För att stävja den illegala handeln med timmer och säkerställa att gällande lagar efterlevs, har samarbetet mellan den kinesiska och ryska tullen stärkts.
 • En FSC-gruppcertifiering har genomförts i staden Linyi i Shandongprovinsen och bidragit till ökade inkomster för 4 000 hushåll.
 • En rapport om grön offentlig upphandling har tagits fram i samarbete med “China Timber and Wood Products Distribution Association”. Den rekommenderar hur man kan jobba med ansvarsfull konsumtion av trävaror.
 • Ett möte har hållits mellan den statliga skogsförvaltningen och FSC. Det var första gången som den statliga skogsförvaltningen SFA gick med på att träffa FSC officiellt sedan 2010.
 • I nordöstra Kina har FSC-certifiering utvärderats för första gången. Syftet är att visa på effekterna av skogscertifiering och därmed öka medvetenheten om FSC.
 • WWF har varit medarrangör för den andra världskongressen ”Timber and Wood Products”, för att främja en hållbar handel och konsumtion av trävaror. Vidare arrangerades det globala ”New Generation Plantations 2013 Summit”, för att introducera begreppet i Kina.

Läs mer

Om partnerskapet WWF-IKEA
Om High Conservation Values (HCV) och biologisk mångfald

FSC – Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende, icke-statlig och icke vinstdrivande organisation. Den grundades i början av 1990-talet av skogsägare, timmerindustrin, sociala rörelser och miljöorganisationer. Målet är att främja ett miljöanpassat, ekonomiskt livskraftigt skogsbruk världen över, ett skogsbruk som även tar socialt ansvar. FSC-standarden bygger på tio principer och kriterier. I slutet av 2014 var totalt över 184 miljoner hektar skogsmark FSC-certifierad i 80 länder. Företag längs hela värdekedjan som bearbetar, förädlar och handlar träprodukter från ansvarsfullt skogsbruk, certifieras med spårbarhetscertifiering förutsatt att de uppfyller kraven. I slutet av 2014 hade över 28 000 spårbarhetscertifikat utfärdats i 112 länder.

High Conservation Value (HCV)

High Conservation Values (HCV), eller höga naturvärden, utvecklades av FSC som ett viktigt koncept inom ansvarsfullt skogsbruk. Nu används det även bredare för att definiera de viktigaste områdena att bevara, inom flera typer av markanvändning. Det finns sex huvudtyper av naturvärden som alla kräver kartläggning och särskilt anpassad förvaltning: koncentration av biologisk mångfald, viktiga ekosystem på landskapsnivå, särskilt hotade ekosystem och livsmiljöer, kritiska ekosystemtjänster, lokalbefolkningens basala behov och traditionella kulturella värden.

Senast ändrad 17/02/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se