Gå till huvudinnehållet

Skänk en stor gåva

till djur, natur och kommande generationer.

EN STOR DONATION
FÖR STORA FÖRÄNDRINGAR

Två tredjedelar av våra vilda ryggradsdjur och hälften av jordens regnskogar har försvunnit. Klimatet förändras snabbt, men tillsammans kan vi vända utvecklingen. För att kunna skala upp det viktiga arbetet och ta de avgörande stegen för att skydda hotade djur, växter och naturområden behöver vi bli fler som tänker stort och agerar.

Gåvor över 100.000 kronor ser vi som en stor donation, oavsett om det rör sig om kontanter eller värdepapper. Din gåva kan användas till prioriterade områdessatsningar och du ges möjlighet att fördjupa och engagera dig samt får en unik inblick i arbetet.

Med en stor gåva kan WWF till exempel:

 • Skapa fler vandringsvägar och lekplatser för Östersjöns fisk, som lax, gädda och ål.
 • Möjliggöra årliga räkningar av antal individer hos extra utsatta arter, som bergsgorilla och fjällräv.
 • Finansiera stängsling och röjning av hagmarker så att fler nötkreatur kommer ut på naturbete, vilket bidrar till fler blommor för hotade humlor, bin och fjärilar.
 • Kartlägga förekomsten av spökgarn (fritt flytande borttappade fiskeredskap som tumlare fastnar i) inom tumlarnas viktigaste levnadsområden.
 • Utöka klimat- och energiarbetet i Sydostasien, där klimatutsläppen är stora och tyvärr fortfarande växer.
 • Bidra till ökad kännedom hos restauranger om måltider som är bättre för vår planet.

Kontakta oss

Vill du diskutera dina hjärtefrågor eller hur ditt bidrag skulle kunna se ut? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Stora donationer tar oss framåt

Stora gåvor är viktiga för att möjliggöra WWFs arbete. Varje dag kommer vi ett steg längre, men det behövs mer resurser för att kunna ta de stora och avgörande stegen. Med en stor gåva investerar du i WWFs arbete med att värna om vår planet och dess ekosystem.

Vill du vara med och bidra och ta del av vilka områdessatsningar som är aktuella, diskutera dina hjärtefrågor eller hur ditt bidrag skulle kunna se ut? Jag och våra naturvårdsexperter hjälper dig gärna med detta.

Anna Peterson Skogsborg

Anna Peterson Skogsborg

Ansvarig Stora Donationer & Värdepappersgåvor

070-824 90 70 / anna.peterson.skogsborg@wwf.se

Organisationsnummer: 802005-9823 / Bankgiro: 901-9746 / Plusgiro: 901974-6 / SEB depåkonto: 01-004-545 398*

STORA DONATIONER SOM GJORT SKILLNAD

Stora gåvor är en viktig källa för WWFs arbete och möjliggör för oss att skala upp och snabba på de avgörande stegen i arbetet mot en livskraftig planet. Nedan kan du se exempel där stora donationer gjort skillnad och bidragit till en levande planet.

StoraGivare_rapport

Bottentrålning i Östersjön

Stora donationer har möjliggjort för WWF att genomföra en rapport om bottentrålning i Östersjön. Rapporten presenterades på den internationella konferensen ’Our Baltic’ arrangerad av EUs miljö-, havs- och fiskekommissionär. Efter lanseringen har både Sveriges och Danmarks regeringar sett över sin förvaltning av trålfiske i skyddade områden.

Läs mer

Savannelefant (Loxodonta africana)

’’Save Selous Wilderness’’

Selous, som till ytan är lika stort som Danmark, är en orörd vildmark med ofantliga viltrikedomar i södra Tanzania. Den illegala handeln med elfenben och noshörningshorn drabbade Selous hårt. I ett projekt skapades ett arbetssätt som i korthet går ut på att fler och bättre rustade parkvakter sätts in i arbetet med att bekämpa tjuvjakten i fält. Resultatet visar att kurvan vänt och antalet djur ökar.

Läs RAPPORTEN

Så når vi resultat

Mångfalden av liv på jorden är helt avgörande för människans existens och välmående. Populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 68 procent sedan 1970 och vi är på väg in i ett sjätte massutdöende. De största hoten är den dramatiska minskningen och utarmningen av livsmiljöer, överexploatering och klimatförändringar. Illegal jakt och ohållbart fiske är andra viktiga orsaker till minskningen.

Genom att skydda arter och deras livsmiljöer så bevarar vi också den biologiska mångfalden och ekosystemen.

Några exempel på hur vi räddar arterna:

 • Ökar samarbetet med lokalsamhällen och urfolk i land- och havslandskap.
 • Stoppar illegal jakt och handeln med vilda djur.
 • Knyter ihop skyddade livsmiljöer för att arter ska kunna sprida sig.

Mer än 90 procent av de landlevande arterna återfinns i världens skogar. Hälften av världens skogar har redan försvunnit. Skogarna upprätthåller många viktiga ekosystemtjänster samt skapar nytta som virke och mat med stor betydelse för klimatet. Orsaken till avskogning och annan förstörelse av skog är expansion av jordbruksmark, infrastruktur samt ökad efterfrågan på virke och brännved.

Genom att skydda värdefulla skogsområden och bedriva ett mer ansvarsfullt skogsbruk kan vi bevara skogens värden och skapa en mer hållbar utveckling.

Några exempel på hur vi räddar skogarna:

 • Bidrar till ett mer ansvarsfullt och hållbart skogsbruk med fokus på skydd av biologiskt värdefulla skogar.
 • Återskapar och restaurerar skogslandskap för att vända kurvan för ökad biologisk mångfald.

Haven utgör 71 procent av jordens yta, men dess ekosystem är i kris. 90 procent av alla fiskbestånd är överfiskade eller fiskade till sin maxgräns. Bestånden av sötvattenspopulationer bedöms ha minskat med 84 procent sedan 1970. De främsta hoten mot sötvattensarterna är förstörelse av livsmiljöer genom t ex utdikning av våtmarker, uppdämning av vattendrag samt ohållbart fiske.

För att bryta de negativa trenderna och skapa en hållbar framtid krävs en långsiktig förvaltning av våra hav och sötvatten.

Några exempel på hur vi räddar hav och sötvatten:

 • Minskar övergödningen genom att skapa våtmarker och främja hållbart jordbruk.
 • Påverkar fiskförvaltningen för att fisket ska vara hållbart och att kritiska fiskbestånd skyddas.
 • Påskyndar arbetet med att uppnå god vattenstatus i våra vattendrag.
 • Bevarande av arter i haven som t ex valar, hajar, havssköldpaddor och torsk med tillhörande livsmiljöer och ekosystem.

Maten vi äter står för cirka 1/4 av klimatutsläppen och jordbruket står för cirka 3/4 av förlusten av biologisk mångfald. I Sverige finns ett stort intresse för hållbara matval, men det är mycket kvar att göra.

Eftersom både biologisk mångfald och klimatförändringarna står och faller med ett mer hållbart livsmedelssystem är det av stor vikt att företag och beslutsfattare på alla nivåer agerar för en förändring av livsmedelssystemet, hjälper konsumenter att göra kloka matval och minska matsvinnet och samt ökar medvetenheten hos konsumenter.

Några exempel på hur vi arbetar för förändring av livsmedelssystemet: 

 • Ökar medvetenheten om matens betydelse för biologisk mångfald och klimat så att fler väljer hållbar mat.
 • Arbetar för ett svenskt jordbruk som stärker den lokala biologiska mångfalden och minskar övergödningen av Östersjön.
 • Påverkar livsmedelsföretag i Sverige för en väsentlig omställning mot ett mer hållbart livsmedelssystem.

Klimatkrisen har redan stor påverkan på människor och natur och kan bli det dominerande hotet mot biologisk mångfald, där arter försvinner för alltid om vi inte lyckas vända utsläppstrenden. Uppvärmningen måste begränsas till 1,5°C och de globala utsläppen halveras inom 10 år för att undvika konsekvenser som artutrotning, översvämningar och hotad livsmedelsförsörjning.

Exempel på hur vi tar världen mot 1,5°C-målet:

 • Utmanar världens städer, som står för 70 procent av koldioxidutsläppen och 75 procent av förbrukningen av naturresurser, att vända kurvorna.
 • Påverkar EU för antagande av rättvisa mål samt genomförande av åtgärder i linje med 1,5°C-målet.

Många svenska finansiella aktörer ligger långt fram inom klimat och miljö, vilket ställer höga krav på WWF Sveriges tekniska kompetens och analyskapacitet, för arbetet med den finansiella sektorns omställning.

Några exempel på hur vi arbetar:

 • Initierar och medverkar i nätverk och koalitioner med fokus på kapitalägare och kapitalförvaltare.
 • Utvecklar ramverk, metoder och verktyg för att underlätta och guida den finansiella sektorns omställning.
 • Skapar strategiska partnerskap med svenska finansaktörer som har stor påverkan och är villiga att ställa om och påverka branschen och beslutsfattare.
 • Uppmuntrar finansiella nyckelaktörer att sätta absoluta och vetenskapligt baserade klimatmål, så att deras bidrag (positivt/negativt) kan mätas och utvärderas.
Kolibri (Selasphorus rufus) i Alberta, Kanada
Ekonomi

Så här används pengarna

LÄS MER

Dela gärna:

Senast ändrad 27/10/22

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se