Gå till huvudinnehållet

Fördjupad info om voice for the planet

Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald har lett till akut nödläge för naturen och människorna på vår planet

Samspelet mellan oss människor och naturen på planeten är ur balans. Den globala uppvärmningen får katastrofala följder – global avsmältning av glaciärer, höjda havsnivåer, allt fler översvämningar, stormar och skogsbränder och att extremtemperaturer uppnås allt oftare. Det är också därför som WWF i år presenterar Voice for the Planet, som är en global namninsamling för att få våra politiska ledare att det är nödvändigt att stoppa den negativa utvecklingen genast, innan det är för sent. Den biologiska mångfalden minskar i alarmerande takt. En miljon arter riskerar att utrotas, vilket är fler än någonsin tidigare i mänsklighetens historia, som FNs vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES, konstaterade i sin rapport (2019) om tillståndet för jordens djur, växter och ekosystem. Människan har drastiskt förändrat jordens livsmiljöer. Enligt rapporten har tre fjärdedelar av landmiljöerna och två tredjedelar av havsmiljöerna påverkats kraftigt av mänsklig verksamhet. Vi har redan förlorat hälften av världens ursprungliga skogar och även hälften av världens grunda korallrev samt 80 procent av våtmarkerna. Världens långa floder är hårt exploaterade– endast en dryg tredjedel av dem strömmar fritt. Bestånden av vilda ryggradsdjur har i snitt minskat med 60 procent på 40 år (Living Planet Report 2018).

De största hoten mot natur och biologisk mångfald är de snabbt ökade förlusterna av livsmiljöer och överexploatering, och det är bland annat konsekvenser av hur vi människor producerar mat och energi. Den globala konsumtionen innebär att vi i genomsnitt lever som om vi hade 1,7 planeter – och i Sverige som om vi hade fyra jordklot (läs mer i WWF Living Planet Report 2018). Överbelastningen av ekosystemen leder till allt från avskogning och torka till vattenbrist, förlust av biologisk mångfald och ökad koldioxidhalt i atmosfären. Denna utveckling innebär inte minst en stor risk för oss människor som ju är helt beroende av naturen och dess ekosystemtjänster. Effekterna är redan kännbara, särskilt för ursprungsbefolkningar och världens fattigaste och mest sårbara samhällen.

För att ha kvar en frisk planet som förser oss med naturresurser som grödor från jordbruket, fisk i haven, växter som renar luft, färskt dricksvatten och ett stabilt klimat, måste vi vända den negativa trend vi just nu ser för den biologiska mångfalden och klimatet. Vi måste agera kraftfullt för att skydda och restaurera naturen och låta den återhämta sig. Avgörande för oss alla, inklusive för våra sårbara ekosystem, är att vi radikalt minskar utsläppen av växthusgaser så att den globala uppvärmningen inte överstiger 1,5 grader. I en specialrapport (2018) från FN:s klimatpanel, IPCC, om vad vi kan göra för att begränsa klimatförändringarna, konstaterades att vi kan stanna vid 1,5 graders global uppvärmning om rätt åtgärder sätts in snabbt. Vi befinner oss vid en kritisk vändpunkt, kurvan för växthusgasutsläppen måste vändas nu och sedan halveras ungefär vart tionde år för att vi ska klara Parisavtalet. I WWFs rapport ”Exponential Climate Action Roadmap” presenteras hur världen kan halvera utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser före 2030 med lösningar och teknik som finns idag.

Nu går vi in i det årtionde då Agenda 2030, FNs globala mål för hållbar utveckling, ska uppnås. För att målen ska vara möjliga att nå behöver genomförandet växlas upp rejält och det är också helt nödvändigt att vi omgående adresserar den miljökris vi befinner oss i. De akuta och sammanlänkade hoten, som klimatförändringar och förlust av natur och biologisk mångfald utgör, undergräver våra möjligheter att möta de miljörelaterade hållbarhetsmålen. De äventyrar även möjligheterna för att kunna motverka fattigdom, hunger och ojämlikhet, samt hur vi kan nå målen för hälsa, utbildning och för Agenda 2030 generellt. Naturen och dess ekosystemtjänster ger oss mat, rent vatten, syre, energi, mediciner, en hälsosam miljö, välbefinnande, försörjning etc. De mål som rör naturens resiliens och stabila ekosystem är avgörande för vår överlevnad och hur väl vi har möjlighet att uppnå övriga mål inom Agenda 2030. Vi har inte råd att agera för lite eller för långsamt. Vetenskapen har aldrig varit tydligare. Nu behövs handling och politisk vilja!

Dela gärna:

Senast ändrad 29/06/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se