Foto: ESA

Living Planet Report 2016 - så mår planeten jorden

WWFs Living Planet Report visar trenderna för den biologiska mångfalden och våra ekologiska fotavtryck. Mänskligheten kräver nu 60 procent mer resurser än vad naturen kan producera. I dag lever vi globalt alltså som om vi hade 1,6 jordklot istället för det enda vi har.

 

Skulle alla leva som oss i Sverige skulle det behövas 4,2 jordklot

 

Sverige är ett av länderna med störst påverkan på naturen per person

I den senaste rapporten, som släpptes globalt 27 oktober 2016 visas att Sverige tillsammans med länder som USA. Kuwait och Australien har störst ekologiskt fotavtryck per capita.  Från att i 2014 års rapport behöva 3,7 jordklot om alla på jorden skulle ta efter vår konsumtion, så motsvarar det svenska fotavtrycket nu cirka 4 planeter. 

 

Ekologiska fotavtryck per capita och land

Ekologiska fotavtryck per capita och land i globala hektar 2012.

(Klicka för större version)

 

Storleken och sammansättningen av ett lands ekologiska fotavtryck bestäms av 
den mix av varor och tjänster som invånarna i landet använder samt av hur effektivt
resurser, inklusive fossila bränslen, används i produktionen av varorna och
tjänsterna.

Det är knappast förvånande att de flesta av de länder som har högst
ekologiskt fotavtryck per capita är höginkomstländer eller att koldioxid är den
största komponenten i fotavtrycket.   

Globalt ekologiska fotavtryck. Klicka för större version

 

Globalt ekologiskt fotavtryck i förhållande till jordens biokapacitet 1961–2012.

(Klicka för större version)

 
 

Living Planet Index: Mängden vilda djur har minskat med två tredjedelar när vi når 2020

Medan de ekologiska fotavtrycken växer, minskar den biologiska mångfalden. Living Planet Index visar att läget för världens biologiska mångfald ser värre ut än någonsin - bland annat har populationerna av fisk, fåglar, däggdjur, groddjur och reptiler minskat med 58 % sedan 1970. Sötvattenarter har minskat med hela 81 %. Förlusterna är störst i tropiska regioner och allra störst i Latinamerika.  Men LPR visar också att effektivt förvaltade skyddade områden starkt bidrar till att hejda utarmningen.

 

WWFs Living Planet Index 2016. Klicka för att se bilden i större storlek!

 

Living Planet Index mellan1970 och 2012.

(Klicka för större version)

 

 

Grunden till välmående samhällen är välmående ekosystem

Hur vi tillfredsställer våra materiella behov påverkar ekosystemen. Hur ekosystemen
mår påverkar i sin tur möjligheterna att tillfredsställa våra materiella behov. Detta är lika sant för de fattigaste samhällena på landsbygden – ofta omedelbart beroende av naturen – som för världens största städer, som till följd av överbelastade och förstörda ekosystem blir allt mer sårbara inför hot så som översvämning och  förorening. Att skydda naturen och använda dess resurser ansvarsfullt är en förutsättning för utveckling och välbefinnande och för att vi ska kunna bygga hållbara, välmående samhällen.
Illustrationen visar sambandet mellan vår produktion och konsumtion av energi, mat och vatten. Klicka för att se den i större storlek!


Hur vänder vi trenden och skapar en hållbar värld för alla?

Vi har bara en jord. I Living Planet Report visar WWF hur vi kan nå ett hållbart liv på planeten genom en rad praktiska handlingar: Vi måste leda investeringsströmmar från det som
orsakar miljöproblem till lösningarna. Vi måste fatta rättvisa, långsiktiga och
miljömedvetna beslut om hur vi ska förvalta de resurser vi gemensamt förfogar
över. Vi måste bevara vårt återstående naturkapital och skydda och restaurera
viktiga ekosystem och livsmiljöer. Vi måste producera resurssnålare och konsumera
smartare.

Hållbara lösningar för vår enda planet - klicka för större bild.

Vi vet vart vi vill. Vi vet hur man tar sig dit. Nu måste vi ta första steget!


Läs mer i WWFs Living Planet Report 2016:
 Living Planet Report 2016 engelsk fullversion

 Living Planet Report 2016 engelsk sammanfattning

 

Svensk sammanfattning kommer under hösten 2016

 

Senast uppdaterad 2018-08-21

Pressmeddelande om
Living Planet Report 2016

2016-10-27

Idag lanseras WWF Living Planet Report 2016 som visar att människan kan vara på väg att orsaka den sjätte massutrotningen. Bestånden av ryggradsdjur kommer att ha minskat med 67 procent under 50 år, från 1970-2020. Redan nu har populationerna mer än halverats. Globalt lever och konsumerar vi som om vi hade 1,6 planeter. Varje svensk har en livsstil som kräver mer än 4 jordklot.

Pressmeddelande och pressmaterial

Presentation Living PLanet Report 2016

Tidigare Living Planet Report

Visste du att ...?

Landlevande arter minskade med 38 procent mellan 1970 och 2010.

 

 

Living Planet Index för arter som lever i sötvatten har i genomsnitt minskat med 81 procent.