Gå till huvudinnehållet
vadgorWWF_utvald

Vad gör WWF

Vad gör WWF för tigrarna?

WWF är djupt engagerade i arbetet för att öka antalet tigrar och vi jobbar målmedvetet i de flesta länder som har tigrar för att exempelvis förbättra tigerns livsmiljöer och för att stoppa tjuvjakten.

Positiv trend ger hopp

År 2010 beslutade sig de 13 länder som har tigrar och flera naturvårdsorganisationer som WWF för att fördubbla antalet vilda tigrar till 2022, då det är tigerns år enligt den kinesiska kalendern. Någon fördubbling har ännu inte skett, men antalet tigrar har ökat globalt trots att framstegen inte har varit konsekventa över tigerns utbredningsområdeFlera länder visar på en positiv trend, vilket inger hopp om att målet om fördubbling ändå kan komma att nås inom en snar framtid.

Skyddar och gör tigrarnas hem större

Tigrarna behöver större och mer sammanhängande områden för att kunna överleva på lång sikt och för att öka än mer i antal. WWF jobbar därför bland annat med att identifiera viktiga områden som är i behov av skydd, exempelvis ”korridorer” som binder samman redan skyddad mark så att tigrarna kan röra sig däremellan.  

Vi agerar även för att regeringar och beslutsfattare ska skydda större områden och förvalta dem bättre genom olika typer av påverkansarbete. Det innebär bland annat att WWF är med vid olika möten och förhandlingar och driver på för att beslut som är bra för tigrarna ska fattas, exempelvis att de områden vi identifierat som viktiga ska få skydd. 

Förbättrar det skydd som finns

En viktig del i vårt arbete är också att hjälpa till med att bygga upp lokal kapacitet för att upprätthålla och förbättra det skydd som finns. Vi ser över eventuella konflikter med människor som bor nära tigrarna och hjälper till att hitta lösningar. Till exempel hjälper enkla saker som att vi satt upp belysning i byar och att vi bidrar till att det byggs nya spisar (som gör att lokalbefolkningen inte behöver gå ut i skogen för att samla ved). I Sundarbans i Indien har vi exempelvis satt upp stängsel och skjul för boskap som kan skydda dem på natten. Vi har också team på plats i flera länder som åker ut till byar som rapporterat om tigrar i närheten för att se vad som kan göras för att undvika konflikter.

För att säkerställa att tigrarna som lever på skyddade områden verkligen får leva i fred har WWF varit med och tagit fram en samling kriterier som går under namnet CA|TS (”Conservation Assured|Tiger Standards”). CA|TS har gjort det tydligt vad som krävs för att tigerpopulationen verkligen ska främjas i ett visst område. Vi driver på för att kriterierna ska uppfyllas i alla de skyddade områden som tigrarna lever i.

Stopp för tjuvjakt på tigrar

WWF agerar för att all tjuvjakt på tiger ska upphöra. Vi hjälper bland annat till med att utrusta och utbilda parkvakterna som rensar bort de dödliga snaror från skogarna – exempelvis har vi lärt personal att använda verktyget SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) som i flera länder används för att koordinera och effektivisera arbetet mot tjuvjakt. 

Även här arbetar vi med människorna som bor nära tigrarna i bevarandearbetet. Lokala samhällen, -organisationer och andra har väldigt mycket att bidra med när det kommer till att ta hand om naturen, och deras kunskaper är ovärderliga för att uppnå goda resultat. 

Handeln måste upphöra

En viktig del i att få stopp på tjuvjakten är att se till att även handeln med tigerdelar och produkter framställda från tigrarna upphör. Ett grundläggande steg i det är att ta reda på exakt hur, var och när handeln sker. För att lyckas med det var WWF med och grundade organisationen TRAFFIC som kartlägger och analyserar handeln med djur.  

TRAFFIC är i dag en självständig organisation som WWF har ett nära samarbete med för att ge regeringar och beslutsfattare världen över så bra underlag som möjligt för att fatta beslut som bidrar till att få slut på all handel som hotar vilda växter och djur.

tiger kamerafälla

Med din hjälp kan vi göra ännu mer:

  • 65 kronor kan förse en parkvakt med ett första hjälpen-kit
  • 375 kronor kan utrusta en parkvakt med en walkie talkie
  • 1250 kronor kan tillhandahålla en GPS
  • 2000 kronor kan förse en parkvakt med en kikare
  • 4350 kronor kan rigga ett par kamerafällor för tigerövervakning

BLI TIGERFADDER

Så arbetar WWF Sverige med tiger:

WWF Sverige har i många år arbetat för att rädda världens tigrar och vi bidrar med både pengar och kompetens till många projekt i flera av länderna som har tigrar. Vi stödjer WWFs internationella tigerteam, liksom framförallt tigerarbetet i Indien, Indonesien, Myanmar och Thailand. Stöd går också till Malaysia, Nepal, Bhutan och Kina.  

Indien

Amar Singh Gaud är parkvakt i Panna och använder bland annat GPS för att övervaka tigrarna i området. Foto: Ola Jennersten / WWF

I Indien finns idag majoriteten av de vilda tigrarna och redan i början av 1970-talet började WWF att stödja Project Tiger – det första bevarandeprojektet för tiger någonsin, som lanserades av Indiens regering 1973. WWF Sverige stöttar framförallt arbetet i fyra tigerlandskap i Indien: centrala Indien, Sundarban, Terai Arc och Brahmaputra.  

Förutom dessa fyra arbetar WWF Indien också i ytterligare två landskap Western Ghats och Western India. Arbetet i Indien går i mycket ut på att tillsammans med lokalbefolkningen och myndigheter skydda både tigrarna och deras bytesdjur, bevara och restaurera tigerns livsmiljöer, och att minska konflikterna mellan människor och tigrar. Detta görs bland annat genom att ge människor som bor i tigerområden fler inkomstkällor och ett försäkringssystem ifall boskap tas av tigrar. 

WWF har också ansvaret för tigerinventeringar i många skyddade områden och spridningskorridorer. Fler korridorer har bättre förvaltning och skydd som gör att tigrarna lättare kan sprida sig både inom landet men också mellan Indien och dess grannländer som Nepal och Bhutan. 

Mekongregionen

WWF besöker elever på Anuban Khlong Lan School för att öka kunskapen om tigrar, något som är viktigt för djurens framtida skydd. Foto: WWF Thailand

Landskapet Dawna Tenasserim sträcker sig över både Thailand och Myanmar och är otroligt viktigt för tigrarna i regionen som rör sig över landsgränsen. I Thailand stödjer vi främst arbetet i norra delen av det stora området som kallas för Western Forest Complex (WEFCOM). Där jobbar vi specifikt i fyra skyddade områden: Mae Wong, Khlong Lan, Umphang, and Khlong Wang Chao. 

Här arbetar WWF bland annat med övervakning av tigrarna och deras bytesdjur samt utbildning och utrustning av parkvakter. Vi jobbar även med de människor som bor nära djuren för att öka kunskapen och acceptansen. 

I Myanmar bedrivs liknande arbete där vi exempelvis inventerar tigrar samt hjälper till att få bevakningsenheter på plats.

I de andra tre länderna i Mekongregionen har tigrarna tyvärr utrotats men det finns ändå jobb att göras. I Vietnam jobbar WWF bland annat för att stänga ner tigerfarmer och stoppa handeln med tigrar. Vi försöker även se till att det finns effektivt skydd och förvaltning av skyddade områden på gränsen till Kambodja där det kan komma att bli möjligt att återintroducera tigrar i framtiden.  

WWFs internationella tigerarbete

2009 etablerades WWF globala tigerprogram – WWF Tigers Alive Initiative för att engagera alla länder som har tigrar och andra aktörer att driva det ambitiösa målet att dubbla världens tigrar. Det internationella teamet jobbar med allt från att samarbeta med lokalbefolkningar, utbilda parkvakter och förhindra tjuvjakt, utveckla nya metoder för effektiv förvaltning av tigerlandskap, ny teknik för inventering och patrullering, hitta möjliga områden för att återintroducera tigrarna till deras forna utbredningsområden, stoppa handeln och stänga ner tigerfarmer.  

Läs mer om vad som skett inom WWF Tigers Alive Initiative här (engelska)

Tiger

Hjälp oss öka
antalet tigrar

Steg 1 / 3

Välj månadsbelopp

Som Tigerfadder blir du månadsgivare via autogiro och bidrar regelbundet till WWFs arbete för att rädda tigrarna. Bli Tigerfadder – hjälp oss öka antalet vilda tigrar! 

Fyll i uppgifter

Faktureringsdetaljer

Sverige

Signera autogiro

  • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Stöd från lokalsamhällen nödvändigt för tigrarnas överlevnad

I juli inleds förhandlingar i New Delhi om det kommande globala tolvårsprogrammet för att bevara tigrar. WWF uppmanar regeringar i de länder där vilda tigrar finns att lyssna på de som bor närmast kattdjuren när nya planen görs.

mahua-prammanik

Living With Tigers
Nästan 47 miljoner människor delar sina hem med tigrar i Asien. WWFs nya rapport uppmanar regeringarna i dessa länder att prioritera samexistensfrågor mellan människa och tiger när planerna ska göras för tigrar de kommande tolv åren.

Rapporten visar att utrymmet för tigrarna minskar i takt med att antalet kattdjuren ökar. Det beror bland annat på att allt fler vägar byggs och de skär in och delar av tigerområdena. Klimatförändringar påverkar också genom att jordbruksmarker och våtmarker torkar ut. Torkan leder till en ökning av antalet konflikter mellan människor och vilda djur som då inte sällan söker sig närmre byarna i jakt på vatten.

Tiger at Bandhavgarh National Park, India.

WWFs rekommendationer för vad regeringar i länder med tigrar måste göra:

  • Anta väldefinierade och mätbara mål för samexistens mellan människa och tiger i nästa tigerprogram (Global Tiger Recovery Program 2023-2034), och koppla strategierna till agendan för hållbar utveckling.
  • Utöka möjligheten för lokalbefolkningen att vara med i beslutsfattandet om hur tigrarna ska bevaras och skapa nya forum för direkt dialog med ”tiger”-samhällen på alla förvaltningsnivåer (lokala, nationella, regionala).
  • Utforma policys i samråd med de som bor nära tigrarna för att minska kostnaderna och öka fördelarna med att leva med tigrar. Erkänn den avgörande roll som urfolk och lokala samhällen spelar för att upprätthålla tigerpopulationerna.
  • Öka investeringarna för att bevara tigrar utanför de traditionella skyddade områdena bland annat genom att skapa nya områden som skyddas och förvaltas av lokalbefolkningen.

Läs mer om WWF och Global Tiger Recovery Initiative

Dela gärna:

Senast ändrad 10/10/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se