Ikon tema Börsen i klimatpåverkanTema: BÖRSEN

Minska utsläppen från ditt sparande, men öka ditt klimatsmarta och hållbara sparande. Ställ frågor och välj en bank, fondförvaltare eller ett försäkringsbolag som kan hjälpa dig. Ta del av våra tips här på sidan!

Du sparar dina pengar för en bättre framtid. Eller är det för en sämre? Vi är helt beroende av naturen, den biologiska mångfalden och ett gynnsamt klimat. Vet du hur dina sparpengar påverkar den biologiska mångfalden? Och vet du om dina spar-, försäkrings- och pensionspengar investeras i olja och kol? Visste du att hundratals miljarder kronor av vårt svenska sparkapital är investerade i energirelaterade bolag främst inom kol, olja och gas?

Genom hela livet sparar vi pengar via fond-, försäkringsbolag och banker. Insättningar sker genom arbetsgivare och privat sparande till bland annat pension men även andra investeringar som bostadsköp och sparande åt barnen.

Vårt sparkapital förvaltas i aktier och värdepapper på finansmarknaden över hela världen, investerade i olika typer av verksamheter. Genom det är vi alla delägare i en mängd bolag på världens börser. Många av dessa är verksamheter som bidrar till klimatförändringar och minskad biologisk mångfald och därmed hotar förutsättningarna för allt levande på vår jord.

Att vi placerar våra pensionspengar och investerar i fossilindustrin, förvärrar klimatproblematiken varje dag. Spararna riskerar dessutom att förlora en stor del av pensionskapitalets värde genom att placera i fossila tillgångar som inte kan användas om vi ska kunna förhindra katastrofala klimatförändringar.

Spar-, försäkrings- och pensionspengarna bör flyttas från fossiltunga bolag till hållbara investeringar. Investeringar i förnybar energi och energieffektivisering är nödvändiga för omställningen till en hållbar värld.

koldioxidutslpp-fr.jpg

Kapitalägarnas bidrag till Parisavtalet

Finanssektorn har en viktig roll att spela för att vi ska kunna hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader (med siktet på max 1,5 grader). Till viss del har detta arbete påbörjats. Men betydligt mer arbete krävs för att Europas stora kapitalägare ska investera i linje med Parisavtalet. Flera av dem är överexponerade mot fossila bränslen. Nya analysmetoder är en nyckel till att öka finansmarknadens bidrag till klimatmålen. Detta visar en rapport från WWF som kartlagt kapitalägares bidrag till att hålla global uppvärmning väl under 2 grader. En svensk sammanfattning: Kapitalägarnas bidrag till Parisavtalet 2018

Läs mer

Flodvakt på Mekongfloden

Vad WWF gör inom ekonomi och finans

Vi är helt beroende av naturen. Det är bara på en välmående och livskraftig planet som det går att ha en god social och ekonomisk utveckling. Inom ekonomi och finans arbetar WWF exempelvis för en hållbar blå ekonomi och de för människan så livsviktiga haven. Under rubriken Investera för en planet ryms arbetet för att stora kapitalägare ska styra om investeringar i linje med klimatavtalet från Paris.

Läs här

Film

Du Äger – en film om hur våra sparpengar påverkar klimatet

producerad år 2015 av Världsnaturfonden WWF och Hyper Island-studenterna Ingrid Bergman, Emma-Gun Karlsson, Søren Rosenkrands Danielsen och Viktor Karlstrand.

01:38
Film

Du Äger – en film om hur våra sparpengar påverkar klimatet

producerad år 2015 av Världsnaturfonden WWF och Hyper Island-studenterna Ingrid Bergman, Emma-Gun Karlsson, Søren Rosenkrands Danielsen och Viktor Karlstrand.

Begär hållbart och klimatsmart sparande!

Sätt press på dem som sköter dina bankkonton, besparingar, fonder, försäkringar och din pension! Fråga efter investeringar som inte bidrar till den globala uppvärmningen eller utarmning av den biologiska mångfalden. Bankerna behöver få veta att det finns efterfrågan på gröna sparalternativ!

Här är några förslag på vad du kan skriva till banker, försäkringsbolag och fondförvaltare – gärna även på Facebook och Twitter där många av dem finns:

  • Hej! Jag vill investera mina sparpengar på ett sätt som bidrar till en hållbar utveckling, bevarad biologisk mångfald, och en klimatsmart framtid. Vilka möjligheter har er bank/ert fondbolag/försäkringsbolag att hjälpa mig med detta?
  • Hej! Jag skulle vilja ha information om den klimatpåverkan som orsakas genom min portfölj hos er. Jag vill vara kund hos en bank / försäkringsbolag / fondförvaltare som aktivt arbetar för en lösning på klimatfrågan, och inte fortsätter att orsaka problemet. Hur säkerställer ni att er kapitalförvaltning bidrar till det internationella klimatmålet att hålla oss väl under 2 grader med sikte på max 1,5 grader? Hur långt har ni kvar till det målet idag?
  • Hej! Jag undrar vilka fossila kol-, olje- och gasbolag som stöttas genom min portfölj hos er? Jag är kund hos er genom ***** (uppge hur) och vill veta om jag bidrar med resurser till dessa övervärderade klimatvärstingar. Nu när forskningen visar att runt 80 procent av de fossila reserverna måste bli kvar under marken om vi ska stanna under 2 graders global uppvärmning, (och naturligtvis ännu mer om vi ska hålla oss under 1,5 grader) undrar jag om ni slutat investera i sådana bolag?
  • Hej! Jag undrar om jag kan slippa stötta fossila kol-, olje- och gasbolag som eventuell framtida kund hos er? Min nuvarande bank / försäkringsbolag / fondförvaltare erbjuder inga bra alternativ, så jag överväger att byta för att bidra till en ljusare framtid för mig, mina barn och barnbarn.
  • Hej! Jag vet att vi måste investera offensivt i energieffektivisering och förnybar energi för att klara av klimatkrisen, och samtidigt fasa ut investeringarna i fossil kol, olja och gas. Erbjuder ni några bra alternativ för offensivt sparande för en klimatsmart framtid?”
  • Hej! Jag vet att den biologiska mångfalden är basen för vår framtida överlevnad och har hört att allt fler forskare varnar för att vi kan vara på väg in i ett sjätte massutdöende. Har ni några sparalternativ utan negativ påverkan för biologisk mångfald?
  • Hej! Jag undrar om ni erbjuder sparalternativ som främjar den biologiska mångfalden?
Du Äger

Så påverkar pengarna klimatet

Läs mer om svenska investeringar i energisektorn och kapitalets klimatpåverkan i WWFs rapport från 2014 – Du Äger! Den är baserad på en rapport av PwC, och visar att mångmiljardbelopp av svenska folkets sparkapital investerats i bolag som orsakat stora koldioxidutsläpp både utomlands och på hemmaplan. Omräknat till årliga utsläpp motsvarade det svenska sparandet då analysen gjordes (2014) cirka 53 miljoner ton globala koldioxidutsläpp per år. Då var detta ungefär lika mycket som Sveriges årliga utsläpp.

Ladda ned

DU ÄGER! Svenska aktiefonders ägande av fossila reserver

Klimatkolla dina fonder

Under 2015 lät WWF granska alla 357 svenskregistrerade aktiefonders innehav i världens största listade fossila kol-, olje- och gasreserver. Kontakta din bank, ditt försäkringsbolag eller pensionsmyndigheten och byt ditt sparande till en fond utan innehav i de bolag vars tillgångar vi inte får släppa ut om vi skall klara oss väl under två graders global uppvärmning (med siktet inställt på max 1,5)! Rapporten illustrerar ett i hög grad fortfarande aktuellt problem. Däremot är analyser av det här slaget ögonblicksbilder, så siffrorna i rapporten skiljer sig helt säkert åt idag jämfört med 2015 då den skrevs.

Ladda ned

SÅ KAN VI minska kapitalets klimat- och miljöpåverkan

Vi vill ha klimatsmarta investeringar och hållbart pensionssparande! Ansvariga politiker – se till att vårt privata sparande och våra statliga pensionspengar slutar bidra till global uppvärmning och förlust av biologisk mångfald, utan istället sparas hållbart. Ställ krav på att offentliga och privata investeringar ska vara i linje med Parisavtalets mål om en temperaturhöjning på väl under 2 grader, med sikte på max 1,5 grader. Ställ krav på framtagande av sparformer med långsiktig hänsyn till den biologiska mångfalden.

Ställ krav på din bank

Ställ krav på din bank eller kapitalförvaltare. Kräv att de redovisar hållbarhetsresultat från sina placeringar. Kräv också att de redovisar om resultaten är tillräckliga för att hålla klimat- och övrig miljöpåverkan inom ramen för en planet.

Foldern Investera för en planet beskriver hur finanssektorn kan styra de finansiella flödena mot de globala hållbarhetsmålen. Kapitalägare och förvaltare kan kostnadsfritt klimattesta portföljer med aktier och företagsobligationer. Det betyder att du som kund också kan be din bank eller förvaltare att redovisa hur ditt sparkapital bidrar till klimatmålet!

WWF har även tagit fram en klimatguide (Topline Recommendations WWF Climate Guide to Asset Owners 2017 – Summary) med rekommendationer till kapitalägare inom EU för att stödja och visa hur de kan investera i linje med Parisavtalets klimatmål. Det handlar om att klimattesta aktieportföljerna, redovisa hur det investerade kapitalet bidrar till klimatmålen och om att ta konkreta steg för att investera i linje med klimatmålen.

Tips för fondsparare

Sannolikheten att du har pengar i fonder är väldigt hög. Sannolikheten att en del av dina pengar är investerat i fossila bränslen likaså. Här är några tips till dig som fondsparare:
• Vet du vilka fonder du sparar i? Om inte, kolla upp det och ta reda på vad dessa fonder investerar i.

• Fråga din förvaltare om hållbara alternativ som sänker ditt koldioxidfotavtryck. Detta kan exempelvis uppnås genom att undvika exponering mot kol-­, olje-­ och gasbolag i din portfölj och att öka investeringarna i förnybar energi och energieffektivisering.

• Fråga om fondförvaltaren vet om det finns fondalternativ utan negativ påverkan för biologisk mångfald.

• Analyser och rapporter är ögonblicksbilder. Undersök dina fondbolag kontinuerligt eller välj t.ex. fonder som uttalat inte investerar i fossila bränslen (ej att förväxla med etiska fonder).

Städerna växer

Urbaniseringen är en stark global trend. Inom några årtionden beräknas 70 procent av världens befolkning bo i städer. Genom att investera privata och statliga pengar i energieffektiviseringar och fossilfri infrastruktur, kan vi lägga grunden för en mer hållbar ekonomisk utveckling.

Kapitalet bör även testa nya innovationer som stöttar en smart och hälsosam utveckling i städer, och som kan spridas globalt. Vill du veta mer om hur hållbara städer kan finansieras, se WWFs rapport Financing the Transition.

Alla måste börja ställa krav!

Regering och riksdag, kommuner, kapitalägare, kapitalförvaltare och alla privata sparare kan åstadkomma stora förändringar om vi bara börjar ställa krav. Här är saker vi kan göra.

Regering och riksdag

 • Ställ krav på vetenskapligt baserade mål för såväl offentliga som privata investeringar.
 • Sätt in de åtgärder som krävs för att få våra finansiella flöden på rätt kurs.

Kommuner

 • Se över era investeringar och börja förvalta dem i linje med Parisavtalets mål. Goda exempel är Örebro kommun som i och med en ny investeringspolicy flyttar pengar från fossiltunga bolag för att i stället investera hållbart, och Göteborgs stad som utfärdat gröna obligationer i flera omgångar.

Kapitalägare

 • Sätt mätbara mål.
 • Redovisa om det förvaltade kapitalet bidrar till hållbarhetsresultat i linje med vetenskapliga gränsvärden och internationella överenskommelser.

Kapitalförvaltare

 • Utveckla finansiella produkter och tjänster som levererar absoluta, mätbara hållbarhetsresultat.
 • Redovisa om resultatet är förenligt med vetenskapliga gränsvärden och internationella överens­kommelser.

Privata sparare

 • Begär att banken eller förvaltaren redovisar vilka konkreta hållbarhetsresultat deras placeringar skapat.
 • Fråga om dessa resultat är tillräckliga för att hålla oss inom ramarna för en planet.
Ikon teman i klimatpåverkan

Fem B:n minskar din klimatpåverkan

Visste du att våra transporter, maten vi äter, våra byggnader, vårt sparande och vår prylkonsumtion orsakar enorma koldioxidutsläpp? WWF arbetar hårt för att Sveriges politiker ska göra det lätt och lönsamt för alla att leva klimatsmart, men det finns också mycket du själv kan göra för att minska din klimatpåverkan.

Medlemskap

Välj mellan olika medlemskap

Fyll i dina uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Välj betalsätt

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Senast ändrad: 2019-08-26

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se