© Florian Schulz/visionsofthewild.com

 

 

Hopp om framsteg på klimatmötet i Marrakech

2016-11-18

Klimatmötet i Marrakech som pågår mellan 7-18 november går nu in i slutspurten. Världens ledare diskuterar hur Paris-avtalet ska följas upp när det gäller enskilda länders klimatmål och finansiering av klimatanpassning. Nya värmerekord och extrema väderhändelser gör att tiden är knapp. Med ländernas nuvarande åtaganden räknar forskarna med att vi går mot en temperaturökning på 3 grader vid nästa sekelskifte. Men hoppet är absolut inte kört.

 

Förnybar energi via solpaneler. Foto: Adam Oswell / WWF– Alla förhandlare har varit uppfyllda av att driva klimatprocessen vidare med Paris-avtalet, trots att beskedet om Trumps valseger påverkat stämningen i korridorerna. Och Kina har gjort tydliga uttalanden om att världen rullar på mot förnybart oavsett om USA är med eller inte. 200 globala storföretag har åtagit sig att sätta vetenskapligt baserade klimatmål och flera andra positiva initiativ har lanserats säger Carina-Borgström Hansson, WWFs expert på fotavtryck och hållbara städer, på plats i Marrakech.

 

Högst på dagordningen står utformandet av en gemensam regelbok för hur länderna ska sätta mål, mäta och rapportera in koldioxidutsläpp. Det är viktigt för att kunna genomföra avtalet på ett effektivt sätt, så att ingen fuskar med siffrorna.

 

Parisavtalet bygger på frivilliga åtaganden. Men de industrialiserade länderna måste bistå med pengar för att utvecklingsländerna ska kunna genomföra sin del av dessa åtaganden. En av de viktigaste punkterna i Marrakech är hur klimatstödet på 100 miljarder dollar per år till fattigare länders klimatomställning ska se ut. Att de industrialiserade länderna håller vad de lovat är viktigt för förtroendet mellan nord och syd.

 

Arktis 10 grader varmare än normalt. Området runt nordpolen är tio grader varmare än normalt för årstiden. Havsisen i Arktis befinner sig på rekordlåga nivåer. Foto: Michel Gunther / WWFIdag är mat och vattenförsörjning stora problem.

 

– Det är bråttom att bygga beredskap för stora utmaningar i matproduktionen. Vi måste se till att byggnader, transportsystem och hela ekonomin anpassas till redan intecknade klimatförändringar. Inte minst måste vi bli helt oberoende av fossil energi, säger Carina Borgström-Hansson.

 

– Under de närmaste åren räknar vi med att många länder ansluter sig till de 47 utvecklingsländer som idag åtog sig att stärka sina nationella mål före 2018 och att ställa om till 100 procent förnybar el. Energieffektivisering är nyckeln. Sverige måste nu stärka sitt nationella mål till minst 40 procent (från 2014-2030), fördelat på sektorer.

 

– Näringslivet, städer, investerare, civilsamhälle och regeringar över hela världen måste samarbeta för att kommersialisera innovationerna som tar oss till en hållbar, fossilbränslefri framtid. Den ska utnyttja naturens förnybara krafter i hela energisystemet. Sverige får inte fortsätta att vara oambitiöst när det gäller effektivisering, säger Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF.

 

– WWF förväntar sig att både privat och offentlig finansiell sektor klimatsäkrar sina portföljer, och att de utvecklade länderna höjer sin direkta finansiering till internationellt klimatarbete. Vi ser fram emot att Kina och andra länder intensifierar sitt syd-syd samarbete, vilket varit ett tydligt inslag i Marrakech, avslutar Stefan Henningsson.

 

 

Agera mer hållbart och klimatsmart  

De fyra B:na - bilen, bostaden, biffen och börsen är viktiga ur klimatsynpunkt.


Resor och transporter måste ske på ett sätt som inte släpper ut avgaser från fossila bränslen.

 

Köttkonsumtionen bör minskas och helst halveras (har fördubblats i Sverige sedan 1970-talet).

 

När det gäller bostaden handlar det om klimatsmart uppvärmning och belysning. Genom att installera solpaneler eller bli delägare i en vindkraftpark kan man börja producera förnybar energi själv till andra som vill köpa smart energi.

 

Börsen handlar om att man frågar sin bank och pensionsförvaltare: Vad är klimatavtrycket av mina pengar hos er? Runt 370 miljarder av vårt svenska sparkapital finns i energirelaterade bolag främst inom kol, olja och gas. Det kan bli en stark förändring om pengarna förvaltas klimatsmart.

Senast uppdaterad 2016-11-18

Fakta: Marrakech – COP 22

  • Klimatmötet i Marrakech – COP 22 – är det 22:a i ordningen av FN:s klimatmöten. Eftersom Parisavtalet är ratificerat hålls ett första möte mellan de länder som skrivit under avtalet, CMA 1. Avtalet börjar gälla från år 2020.

  • Varje land lämnar in sina egna nationella klimatplaner, NDCs. De ska förnyas eller uppdateras vart femte år, med start 2023.

  • Den globala uppvärmningen ska begränsas till "väl under" två grader jämfört med förindustriell nivå. Ansträngningar ska göras för att inte överstiga 1,5 graders uppvärmning. 

  • Ländernas mål i dag räcker inte för att vi ska klara oss under två graders global uppvärmning.

  • Från år 2020 och fem år framåt ska de rika länderna bidra med 100 miljarder US-dollar per år till utvecklingsländerna. Medlen ska öka från år 2025. Inga konkreta löften finns i nuläget.