WWF granskar pappersjättar

2012-02-27

WWF lanserar idag en global analys av 19 av världens största pappersproducenters miljöarbete och påverkan på miljön. Knappt hälften av tillverkarna av förpackningar, fin- och mjukpapper som ingår i granskningen har produktion i Sverige.

Företagens påverkan på skogen, utsläpp till luft och vatten och öppenhet granskas. Femtio globala pappersjättar var inbjudna att delta och 19 tackade ja. Åtta av dem har tillverkning i Sverige. Flest poäng totalt får förpackningstillverkarna SCA Containerboard och Mondi och producenten av finpapper - Arjowiggins Graphic.

 – Genom att vara tydliga och öppna med sin miljöpåverkan visar företagen att de tar miljö och socialt ansvar på allvar, säger Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF.
 
Granskningen i ”Environmental Papper Index” görs för andra gången. Rapporten omfattar förpackningar, finpapper och mjukpapper och bygger på att företagen lämnar detaljerad statistik och information till WWF. Sedan poängsätts företagen i olika kategorier.

I kategorin förpackningar får SCA Container Board 85,55 procent av möjliga poäng, följt av Mondi med 75,45 procent och Cascades med 69,18 procent.
 
Bland finpappersproducenterna får Arjowiggins Graphic högst ranking med 73,66 procent, följt av Suzano på andra plats med 69,1 procent.

I mjukpapperskategorin får SCA Tissue 65,13 procent, tätt följd av Metsä Tissue med 64,45 procent.

Totalt klarar 13 tillverkare att nå 60 procent av möjliga poäng och tre når över 70 procent.

– Papperssektorn har en omfattande global miljöpåverkan men också stora möjligheter att kraftigt minska sitt fotavtryck och bidra till ett hållbart samhälle. Vår undersökning ger köpare av papper, aktieägare och investerare ett effektivt verktyg för att driva på och belöna miljöförbättringar, säger Per Larsson, expert på skog och handel med trä- och pappersprodukter på WWF.

Världens pappersanvändning väntas öka från dagens 400 miljoner till 450-500 miljoner ton per år till 2020. Det innebär ett kraftigt ökat ekologisk fotavtryck för planeten om inte miljöpåverkan kraftigt minskar. Massa- och papperstillverkning har en stor global betydelse för mark- och vattenanvändning, utsläpp av växthusgaser och föroreningar till vatten

Granskningen omfattar tre områden:

• Råvaruanvändning och påverkan på världens skogar (35 av 100 poäng). Här ingår bland annat frågor om hur mycket returfiber som används, spårbarhet av råvaran och andelen FSC-certifierad träfiber.

• Ren produktion (35 av 100 poäng) Här ingår bland annat frågor om utsläpp från tillverkningen av växthusgaser och vattenföroreningar samt energianvändning och avfall från pappersprodukionen (35 av 100 poäng).

• Pappersproducenternas arbete med miljöledningssystem, öppenhet och transparens kring miljödata (30 av 100 poäng).

WWF uppmanar fler pappersproducenter – inklusive de svenska – att öppet redovisa sin miljöprestanda och sina ekologiska fotavtryck genom att delta i nästa upplaga av Environmental Paper Index.

Följande företag deltog:
Förpackningar: Cascades, Korsnäs, Mondi, SCA Containerboard.
Finpapper: Arjowiggins Graphic, Burgo, Cascades, Domtar, Fedrigoni, Mondi, M-real, Stora Enso, Suzano, UPM.
Mjukpapper: Arjowiggins Graphic, Metsä Tissue, Renova, SCA Tissue, Sofidel.


Läs mer om undersökningen på: www.panda.org/PaperCompanyIndex

Läs mer om WWFs globala arbete med pappersfrågor: http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/forestry/sustainablepulppaper/

För mer information, kontakta:
Per Larsson, expert skog och handel med trä- och pappersprodukter

WWF, 070-961 17 52
Peter Westman, naturvårdschef WWF, 076-837 80 59
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77
marie.vonzeipel@wwf.se

Senast uppdaterad 2012-02-27