Gå till huvudinnehållet
En stor ek mitt i skogen, projekt 'Ett lövrikt landskap' tillsammans med Upplandsstiftelsen.

Ett lövrikt landskap

Kunskap ger fler lövträd och ökad biologisk mångfald

Det finns för lite lövträd i Sveriges skogar. Det gör att arter som behöver lövträd minskar eller till och med hotas. Genom att anpassa skötseln av skogen kan vi öka lövförekomsten och därmed ge livsutrymme för de arter som behöver lövträd.

Sedan 1950-talet har man i Sverige brukat skogen på ett sätt som gynnat tall och gran, men missgynnat lövträd och de arter som lever där. Men i takt med att utarmningen av biologisk mångfald accelererar och klimatkrisen kommer allt närmare inser allt fler – både skogsägare och små och stora bolag – att det finns stora fördelar med att ställa om skogsbruket och satsa på mer trädslagsvariation och skonsammare brukningsmetoder. Bristen på lövträd har även lett till att svensk skogsindustri idag tvingas importera lövträd från andra länder, exempelvis från Baltikum. Behovet av att satsa på andra trädslag än gran har också under de senaste åren aktualiserats genom de omfattande skador som granbarkborren orsakat i Syd- och Mellansverige.

Lövrika-skogslandskap-foto-Mirjam-Lööf-Druk-1030x560
Foto: Mirjam Lööf Druk

Lövrika-skogslandskap-foto-Mirjam-Lööf-Druk-1030x560
Foto: Mirjam Lööf Druk

Syftet med detta projekt är att restaurera Länna och Vällen i Uppsala län till mer lövrika skogslandskap. För att möjliggöra detta ska mängden lövträd i all skog (både i brukad skog och skog som avsatts för naturvård) öka och då särskilt vad gäller mängden lind, ek, ask och asp. Det ska även finnas en plan för hur sådana lövträd ska bli gamla eftersom många av de hotade arterna är knutna till gamla lövträd. Dessutom ska projektet bidra med kunskap om och inspirera både stora privata markägare och mindre markägare till att ställa om till ett mer lövrikt skogslandskap i både produktion och naturvård. Projektet finansieras WWF och genomförs av Upplandsstiftelsen.

Ger stöd och råd för hållbar skötsel

Upplandsstiftelsen har över trettio års erfarenhet av att bedriva projekt i Vällen och Länna och har därför även mycket god kunskap om de lokala förutsättningarna. Idag börjar markägarna bli alltmer intresserade av att anpassa sitt skogsbruk, men saknar ibland den erfarenhet – eller organisation – som krävs för att bedriva den slags skötsel som behövs för att bevara och restaurera lövskogarna. Tack vare detta projekt får markägarna hjälp och stöd av Upplandstiftelsen som utför viss skötsel i begränsade delar av dessa områden. Stiftelsen bidrar även med rådgivning och planering.

Bidrar till FSC-anpassning

Enligt en ny svensk FSC-standard som började gälla den 1 oktober 2022 ska ytterligare 5 % av skogsmarken brukas med anpassad skötsel eller som avsättningar. Tack vare detta projekt finns goda möjligheter att säkerställa att de åtgärder som ger bäst naturvårdsnytta är de som prioriteras.  Projektet kan på så sätt hjälpa till att få i gång ett anpassat skogsbruk enligt FSC.


Foto: Mirjam Lööf Druk

Resultat – Länna

  • Projektet tar fram en rapport som sammanställer tidigare inventeringar, utförda åtgärder och uppföljningar kring Länna. Här beskrivs vilka värden som finns knutna till landskapet och vad som har genomförts för att stärka dessa.
  • Utifrån sammanställningen tas en plan för kommande åtgärder fram. Det handlar om lämpliga skötselinsatser, avsättningar och alternativa skogsbruksmetoder. Planen kommer förankras hos markägaren vilket är centralt för genomförandet.
  • Projektet kommer se över möjligheten att höja vattennivån i Ältsjön ytterligare, för att främja ökad biologisk mångfald och minskade skötselkostnader. Man kommer även genomföra en exkursion till Ältsjön för att öka samverkan och kunskapen om Lännas värdefulla lövskogsmiljöer.
  • Projektet kommer öka naturvärdena i tidigare betesmarker genom restaurering och ny betesdrift.

Resultat – Vällen

  • Projektet kommer ta fram en strategi för hur föryngringen av lind ska skötas.
  • Projektet ska ta fram målsättningar och planer för de marker som idag har ett stort inslag av lövträd.
  • Projektet kommer ta fram en skötselplan för riktigt gamla så kallade “jätteträd” vilka har stor betydelse för många arter i lövskogarna.

Lövskogar-i-vällen-foto-Sofia-TheodoridoyFoto: Sofia Theodoridoy 

stor-ek-naturen-sabygard-sverige-medium_ww258512-1600x1067.

Det här vinner vi genom att restaurera naturen

Att restaurera ekosystem handlar inte bara om att rädda djur och natur. Att skydda och återställa naturen och välfungerande ekosystem är nödvändigt för att hantera den dubbla krisen av förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar. friska ekosystem bidrar också till att människor mår bra och ger även betydande socioekonomiska fördelar, exempelvis nya hållbara arbetstillfällen och möjligheter för ekoturism.

Läs mer om restaureringslagen

Senast ändrad 21/03/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se