Ikon tema Bilen i klimatpåverkan

Tema: BILEN

WWFs klimatutmaning: halvera transporterna med fossila bränslen – men res klimatsmart och rör på dig dubbelt så mycket, till exempel med cykel.

Våra bilturer och flygresor ger stora utsläpp

Våra inrikes transporter och resor står för omkring en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser – cirka 17 av totalt 53 miljoner ton utsläpp (2017). Personbilarna bidrar mest och släpper ut mer än hälften, 10 miljoner ton.

Ungefär 80 procent av bilresorna i tätort är i allmänhet kortare än 3–4 kilometer, enligt Trafikverket. Detta trots att det finns betydligt mer energieffektiva alternativ. För att minska vår klimatpåverkan måste vi åka mindre med bil, men också gå över till små och effektiva fordon som drivs med el och hållbara förnybara drivmedel. Tekniken finns redan här och den utvecklas hela tiden.

El är bättre än bensin och diesel

El som produceras i Norden har betydligt mindre klimatpåverkan än bensin och diesel, men är ännu inte helt klimatneutral. Politiker, företag, men också privatpersoner behöver ta rätt beslut mot en 100 procent förnybar nordisk elmix. Samtidigt måste vi alla satsa på olika typer av elfordon. Då finns goda förutsättningar att inom en tioårsperiod komma ner till mycket låga utsläpp från personbilarna. Men elen är ännu inte helt förnybar och tillverkningen av bilar, inte minst elbilar, är mycket resurskrävande och ger stora klimatutsläpp, så det bästa är naturligtvis att undvika att skaffa egen bil och istället hyra, dela eller bilpoola de gånger du behöver en. Även om du har skaffat en elbil är det viktigt att för varje resa välja det alternativ som ger minst utsläpp, snarare än att lita på att elbilen är helt fossilfri.

Välj tåg istället för flyg

Flyget står för en betydande del av utsläppen från privat resande. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare och år mer än fördubblats sedan början av 1990-talet. Utsläpp från svenskarnas alla flygresor ökar och uppskattas idag till cirka 1 ton per person och år, vilket är nästan lika mycket som utsläppen från personbilarna. För att vända trenden behöver vi flyga mindre och välja andra färdsätt när det är möjligt.

En flygresa mellan Stockholm och Göteborg har cirka 20 000 gånger större klimatpåverkan än motsvarande tågresa. Som privatpersoner behöver vi bättre tågförbindelser för att kunna motivera oss till klimatsmarta transportval. Att åka tåg Stockholm–Amsterdam skulle ta fem timmar idag om det fanns motsvarande snabbtågsförbindelser som Shanghai–Peking. I dag tar resan minst 15 timmar och dessutom har många av nattågen i Europa tagits bort. Samtidigt kan infrastrukturen för nya snabbtåg ha stor påverkan på djur och natur, så det är viktigt att utbyggnad sker med minsta möjliga miljöpåverkan.

Även långväga semesterresor orsakar stora utsläpp. Vi behöver semestra mer i närområdet och välja andra färdsätt än flyg när vi reser längre.

Björn Ferry och Heidi Andersson

Heidi och Björn ska bli fossilfria

– Varför ska vi vänta på att andra går före, när vi kan ta tag i det själva? Det tar mycket mer energi att vänta än att göra något, säger Heidi Andersson, som tillsammans med maken Björn Ferry ska bli fossilfri till 2025.

Elcykel Lisa Månsson

Elcykel allt populärare

De blir allt vanligare på vägarna – de supersnabba cyklisterna som svischar förbi med sina eldrivna tvåhjulingar. Nu kan du dessutom få bidrag för att köpa en elcykel.

Parkerade bilar auto-736794

Vågar du dela bil med grannen?

Säkert har du hört talas om att man kan gå med i en bilpool. Men nu börjar en ny modell sprida sig, då du hyr grannens privata bil, eller hyr ut din egen. Ett slags bilarnas Airbnb.

Så kan du resa mer miljösmart

 

Få koll på utsläppen från semesterresan

Det kan vara bra att se svart på vitt vilka utsläpp en planerad resa genererar. Då får du kanske motivation att välja ett annat färdsätt. På Klimatsmart semester kan du se vilka utsläpp din resa genererar.

Ställ bilen minst varannan gång i ett år

Ungefär hälften av våra bilresor i Sverige är kortare än fem kilometer, enligt Trafikverket. Åk kollektivt, cykla eller gå minst varannan gång, så minskar du utsläppen markant.

Upptäck Semestersverige istället för att resa utomlands

Svenskarna gör i snitt nästan tre utrikesflygresor per person och år, enligt Naturvårdsverket. En lång flygresa till exempelvis Sydostasien tur och retur släpper ut ungefär 4,4 ton CO2e per person. Det är mycket i jämförelse med svenskarnas snittutsläpp för ett helt år på cirka 10 ton CO2e. Ska vi leva hållbart och i linje med Parisavtalet måste vi snabbt minska utsläppen och komma ned till max 1 ton CO2e per person och år totalt för allt vi gör, enligt Naturvårdsverket.

Välj tåg istället för flyg

Många gånger år det ungefär lika snabbt med tåg som med flyg, och snabbare än med bil. Dessutom kan du utnyttja restiden på ett helt annat sätt, du kan till exempel jobba, läsa en bok eller ta en fika i restaurangvagnen och lära känna dina medpassagerare.

Klimatkompensera!

För de flygresor som inte kan undvikas brukar vi rekommendera att kompensera med Gold Standard-projekt.

 

Familjen Weiss-Törnqvist
Reportage

Fördel tågsemester

Skulle du kunna tänka dig att ta tåget hela vägen till Spanien? Här får du tips och inspiration från vane tågresenären Philipp Weiss.

Städer kan visa vägen

Runt 70 procent av hushållens globala koldioxidutsläpp genereras idag i städer, och andelen väntas öka i takt med att allt fler flyttar till städer. Det är också i städerna som andra problem kopplade till vägburna transporter är tydligast: trängsel, avgaser, buller och dålig luftkvalitet.

Samtidigt finns just i städerna goda möjligheter att vara först med att gå över till fossilfria transporter. Exempelvis genom att satsa på fotgängare och cykelpendling, att kollektivtrafiken byggs ut och att fordon och transportsystem elektrifieras och energieffektiviseras. Potentialen för en bättre miljö, för både naturen och människor, är stor om vi lyckas ställa om transporterna i och mellan städerna.

Läs om vår stadsutmaning

Politiker: minska transporternas klimatpåverkan nu!

Ansvariga politiker – gör det lättare för Sveriges befolkning att resa klimatsmart och med bra kollektivtrafik. Vi vill ha resurs- och energisnåla transporter som helt baseras på el och hållbara förnybara bränslen.

Hög tid för klimatsmart samhälls- och transportplanering!

Bilismen har länge stått i centrum i samhällsplaneringen i Sverige, vilket gjort onödigt många beroende av bil. Samhällsplaneringen måste göras om så att kollektivtrafik, cykling och gång blir norm när städer/tätorter byggs ut eller byggs om! För alla som är beroende av bil för att man bor på landsbygden eller på grund av arbetets placering finns små elbilar och bilar som körs på biodrivmedel.

Mängden bilar i trafik minskar nu något, och nybilsförsäljningen sjönk med hela 24 procent mellan 2017 och 2018. Samtidigt behövs mer laddinfrastruktur och andra morötter för elbilar, för att få dem som köper ny bil att välja el.

Bränslekostnaden för en elbil är 1,50–2 kronor per mil, att jämföra med 6,50–15 kronor per mil för en diesel- eller bensinbil. Det är positivt! Under 2018 införde regeringen dessutom införa två nya styrmedel för att gynna klimatsmarta bilar och minska användningen av fossila bränslen. Bonus-malus är ett nytt system där den som köper en ny elbil, laddhybrid eller biogasbil kan få en bonus (ett bidrag) och den som köper en ny bensin eller dieselbil får en höjd skatt de tre första åren. Reduktionsplikten ställer krav på de som säljer bensin och diesel att successivt minska utsläppen av växthusgaser från genom att blanda in mer och mer biodrivmedel.

 

Nu lägger vi in högsta växeln mot klimatsmarta transporter!

Som en del av det klimatpolitiska ramverket beslutade Sveriges riksdag 2016 om ett klimatmål för transportsektorn som innebär att utsläppen ska minska med 70 procent mellan 2010 och 2030. Med målen och de nya styrmedlen agerar nu Sverige för att minska utsläpp från transporter, men fler och kraftigare åtgärder måste till och vi måste minska utsläppen mycket snabbare, om vi ska lyckas nå målet till 2030.

Sverige behöver planera, styra och investera för ett mer transportsnålt samhälle. Det måste bli lättare och billigare att välja mindre resurs- och energikrävande sätt att resa och transportera gods , än motsatsen.

Dags att lagstifta om fler styrmedel!

WWF vill att Sveriges politiker lagstiftar om fler långsiktiga styrmedel och kraftfulla åtgärder i transportsektorn. Dessa åtgärder ska steg för steg ställa om Sverige till ett transportsnålt samhälle.

Fokus bör vara på energieffektivitet i de transporter som trots allt måste göras. Senast 2030 bör alla kvarvarande transporter gå på el och hållbara förnybara bränslen eller ny teknik med ännu mindre klimatutsläpp.

Senast 2030 bör alla kvarvarande transporter gå på el och hållbara förnybara bränslen eller ny teknik med ännu mindre klimatutsläpp.

Här är några förslag på vad WWF vill se från politikerna:

 • Satsa på elektrifiering och effektivisering av fordonsflottan genom satsningar på laddinfrastruktur (utöver Klimatklivet) och en förstärkt bonus-malus.
 • Bygg ut och uppgradera elnäten (flexibla och smarta) vilket underlättar en starkare och snabbare satsning på elbilar, förnybar elproduktion i form av sol- och vindel och energilagring.
 • Besluta att inga nya fossildrivna bilar (med förbränningsmotor) ska få säljas i Sverige efter 2025 och att Sverige ska verka för ett liknande beslut på EU-nivå.
 • Besluta att inga fossila drivmedel ska få säljas efter år 2030.
 • Flytta godstrafik från lastbilar till tåg, samt bygg ut och modernisera järnvägsnätet.
 • Upphandla nattåg från Sverige till större städer på kontinenten.
 • Bygg ut en lånefinansierad höghastighetstågbana mellan de större städerna, så att det går att bygga snabbt och det samtidigt finns medel att rusta upp och bygga ut det befintliga järnvägsnätet
 • Ge kommuner mer självbestämmande över parkeringsnormen för att underlätta för bilpooler och för att stimulera övergången till miljöbilar genom differentierande parkeringsavgifter.
 • Inför en mobilitetsnorm istället för parkeringsnorm för byggföretag att förhålla sig till vid nybyggnation och större ombyggnation, exempelvis genom krav på gröna res- och transportplaner.
 • Inför motorledsavgifter på sträckor nära stora städer där kollektivtrafiken är välutvecklad, som Stockholm – Uppsala och Göteborg – Borås.
 • Satsa på att få tunga vägtransporter, sjöfart och flyg att ställa om till hållbara förnybara bränslen.
 • Begränsa reseavdraget för bil där det finns fungerande kollektivtrafik (dvs storstadsregionerna och mellanstora städer).
 • Fortsätt att bygga ut kollektivtrafik, tåg och cykelinfrastruktur som attraktivt alternativ parallellt med att hårdare styrmedel införs när det gäller biltrafiken. Detta kan ske med stadsmiljöavtal (med stadstrafikmål som villkor), statlig medfinansiering av kollektivtrafik samt nya angreppsätt och samarbetsformer på kommunal nivå.
 • Fortsätt trycka på för att EUs fordonskrav för bilar successivt skärps till noll klimatutsläpp under drift.

WWF vill också att alla stora företag som har kopplingar till transportsektorn sätter verkligt ambitiösa klimatmål utifrån vad som krävs enligt vetenskapen.

Den statliga utredningen Fossilfrihet på väg från 2013 visar att det är fullt möjligt att ha en inrikes transportsektor enbart på el och hållbara förnybara bränslen. Sedan dess har den tekniska utvecklingen fortsatt och möjligheterna ökat ytterligare.

Det är oerhört viktigt att de förnybara bränslena, batterierna och elen produceras på ett hållbart sätt. Detta för att Sverige också ska kunna uppnå övriga miljömål som exempelvis Levande skogar och Giftfri miljö.

Ikon teman i klimatpåverkan

Fem B:n minskar din klimatpåverkan

Visste du att våra transporter, maten vi äter, våra byggnader, vårt sparande och vår prylkonsumtion orsakar enorma koldioxidutsläpp? WWF arbetar hårt för att Sveriges politiker ska göra det lätt och lönsamt för alla att leva klimatsmart, men det finns också mycket du själv kan göra för att minska din klimatpåverkan.

Välj medlemskap

Fyll i dina uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Välj betalsätt

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Senast ändrad 10/12/19

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se