Ikon tema Bilen i klimatpåverkan

Tema: BILEN

WWFs klimatutmaning: halvera transporterna med fossila bränslen genom att åka mindre med bil och flyg – res klimatsmart istället och rör på dig dubbelt så mycket, till exempel kan du ta tåget eller cykla.

Våra bilturer och flygresor har stora utsläpp

Våra inrikes transporter och resor står för omkring en tredjedel av de växthusgasutsläpp som sker inom Sveriges gränser – cirka 16,5 miljoner ton av totalt 50,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2019). Personbilarna bidrar mest och släpper ut mer än hälften av inrikestransporternas utsläpp, cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Källa: Naturvårdsverket

När svenskarnas flygresor* utomlands räknas med i statistiken ser man att våra flygresor bidrar till lika mycket utsläpp som bilarna, cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter (medräknat den s.k. höghöjdseffekten).

Vi behöver mer klimatsmarta transporter – speciellt i städerna

Hälften av alla bilresor i tätort är kortare än 5 kilometer, enligt Trafikverket. Detta trots att det finns betydligt mer energieffektiva och klimatsmarta alternativ, som till exempel kollektivtrafik, cykel och att gå. Att cykla och gå är dessutom bra för hälsan. Förutom att åka mindre med bil behöver vi också gradvis gå över till mindre och energieffektivare fordon som drivs med el och/eller hållbara och förnybara drivmedel för att minska vår klimatpåverkan. Tekniken finns redan här och den utvecklas mer hela tiden.

Effektivisera och elektrifiera – El är mycket bättre än bensin och diesel

Elbilar är klimatsmartare än bilar som drivs med fossil bensin och diesel. Dessutom är de energieffektivare än traditionella bilar. Detta gäller trots att många av dagens bilbatterier tillverkas med el från kolkraft. Med mer fossilfri och förnybar el för att driva elbilarna och för att tillverka batterierna blir elbilar klimatsmartare. El som produceras i Norden har däremot redan nu en liten klimatpåverkan. Om en större andel av bilbatterierna dessutom återvinns minskar deras klimat- och miljöpåverkan ytterligare. Även om elbilar fortfarande har en viss klimatpåverkan är de redan idag bättre än de bilar som drivs med fossil bensin och diesel. Viktigt är ändå att hushålla med el, batterimetaller och andra resurser och därför köpa eller använda en så liten och effektiv elbil med så litet batteri som möjligt. Det bästa är naturligtvis att undvika att skaffa egen bil och istället hyra, dela eller bilpoola de gånger du behöver en.

Flyg mindre och välj tåg istället när det går

Flyget står för en betydande del av utsläppen från privat resande*. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare och år mer än fördubblats sedan början av 1990-talet och vi svenskar flyger mer än fem gånger så mycket som det globala genomsnittet. Utsläpp från svenskarnas alla flygresor har ökat sedan 1990-talet och uppskattas idag till cirka 1 ton koldioxidekvivalenter per person och år, vilket är lika mycket som utsläppen från personbilar. De senaste åren har ökningen mattats av och förhoppningsvis ser vi en ihållande trend med minskat flygande. För att minska på utsläppen behöver vi flyga betydligt mindre och välja andra färdsätt när det är möjligt, men även genomföra åtgärder som kan minska på flygets klimatpåverkan. Detta gäller exempelvis ökad användning av hållbara biodrivmedel, även om det viktigt att komma ihåg att detta är en begränsad resurs som inte kommer att räcka för att ersätta all fossil flygfotogen.

En flygresa mellan Stockholm och Göteborg har cirka 20 000 gånger större klimatpåverkan än motsvarande tågresa. Som privatpersoner behöver vi bättre tågförbindelser för att kunna motivera oss till klimatsmarta transportval. Att åka tåg mellan Stockholm och Amsterdam skulle ta fem timmar idag om det fanns motsvarande snabbtågsförbindelser som den mellan Shanghai och Peking. I dag tar resan minst 15 timmar och dessutom har många av nattågen i Europa tagits bort. Samtidigt kan infrastrukturen för nya snabbtåg ha stor påverkan på djur och natur, så det är viktigt att utbyggnad sker med minsta möjliga miljöpåverkan.

Ju längre flygresa desto större klimatpåverkan, vilket gör att långväga semesterresor orsakar stora utsläpp. Vi behöver därför semestra mer i närområdet. När du väl gör långväga semesterresor, så stanna borta lite längre och försök bidra till lokal naturvård och biologisk mångfald, till exempel genom att betala för hållbar ekoturism.

*Dessa uppgifter avviker under pandemin och vi vet ännu inte hur det kommer att påverka beteenden på sikt.

Björn Ferry och Heidi Andersson

Heidi och Björn ska bli fossilfria

– Varför ska vi vänta på att andra går före, när vi kan ta tag i det själva? Det tar mycket mer energi att vänta än att göra något, säger Heidi Andersson, som tillsammans med maken Björn Ferry ska bli fossilfri till 2025.

Elcykel Lisa Månsson

Elcykel allt populärare

De blir allt vanligare på vägarna – de supersnabba cyklisterna som svischar förbi med sina eldrivna tvåhjulingar.

Parkerade bilar auto-736794

Vågar du dela bil med grannen?

Säkert har du hört talas om att man kan gå med i en bilpool. Men nu börjar en ny modell sprida sig, då du hyr grannens privata bil, eller hyr ut din egen. Ett slags bilarnas Airbnb.

Så kan du resa mer miljösmart

 

Få koll på utsläppen från semesterresan

Det kan vara bra att se, svart på vitt, vilka utsläpp en planerad resa genererar. Då får du kanske motivation att välja ett annat färdsätt. På Klimatsmart semester kan du se vilka utsläpp din resa genererar.

Ställ bilen varannan gång i ett år

De flesta bilresor är korta och de görs ofta med en ensam förare, enligt Trafikverket. Åk kollektivt, samåk med andra, cykla eller gå varannan gång så minskar du utsläppen markant. När du väl använder bilen så kör på ett bränslesparande sätt.

Upptäck Semestersverige istället för att resa utomlands

Svenskarna gör i snitt nästan 1,5 flygresor per person och år vilket är fem gånger mer än det globala genomsnittet, enligt Naturvårdsverket. En lång flygresa fram och tillbaka till Sydostasien bidrar, inklusive höghöjdseffekter, till en klimatpåverkan motsvarande ungefär 3 ton koldioxidekvivalenter per person. Det är mycket i jämförelse med genomsnittssvenskens klimatfotavtryck för ett helt år på cirka 9 ton koldioxidekvivalenter. Ska vi leva hållbart och i linje med Parisavtalet måste vi snabbt minska utsläppen och komma ner till max 1 ton koldioxidekvivalenter per person och år totalt för allt vi gör, enligt Naturvårdsverket.

Välj tåg istället för flyg

På många sträckor i södra halvan av Sverige går det ungefär lika snabbt med tåg som med flyg, och snabbare än med bil. Dessutom kan du utnyttja restiden på ett helt annat sätt, du kan till exempel jobba, läsa en bok eller ta en fika i restaurangvagnen.

 

Familjen Weiss-Törnqvist
Reportage

Fördel tågsemester

Skulle du kunna tänka dig att ta tåget hela vägen till Spanien? Här får du tips och inspiration från vane tågresenären Philipp Weiss.

Städer kan visa vägen

Runt 70 procent av hushållens globala koldioxidutsläpp genereras idag i städer och andelen väntas öka i takt med att allt fler flyttar till städer. Det är också i städerna som andra problem kopplade till vägburna transporter är tydligast: trängsel, avgaser, buller och dålig luftkvalitet.

Samtidigt finns det goda möjligheter att vara först med att gå över till fossilfria transporter just i städerna. Till exempel genom att satsa på fotgängare och cykelpendling, att kollektivtrafiken byggs ut och att fordon och transportsystem elektrifieras och energieffektiviseras. Potentialen för en bättre miljö, både för naturen och för människor, är stor om vi lyckas ställa om transporterna i och mellan städerna.

Läs om vår stadsutmaning

Politiker: minska transporternas klimatpåverkan nu!

Ansvariga politiker – gör det lättare för Sveriges befolkning att resa klimatsmart och med bra kollektivtrafik. Vi vill ha resurs- och energisnåla transporter som helt baserar sig på el och hållbara förnybara bränslen. Det måste bli lättare och billigare att välja mindre resurs- och energikrävande sätt att resa och transportera gods.

Hög tid för klimatsmart samhälls- och transportplanering!

Bilismen har länge stått i centrum i samhällsplaneringen i Sverige vilket har gjort onödigt många beroende av bil. Samhällsplaneringen måste göras om så att kollektivtrafik, cykling och gång blir norm när städer och tätorter byggs ut eller byggs om! IVLs (Svenska miljöinstitutet) rapport visar att biltrafiken måste minska om vi ska nå klimatmålet till 2030. För alla som är beroende av bil för att man bor på landsbygden eller på grund av arbetets och hemmets placering kan små elbilar och bilar som körs på hållbara biodrivmedel, exempelvis biogas, bidra till minskad klimatpåverkan.

Även om en elbil är dyrare att köpa är den i många fall billigare att äga då drivmedelskostnaden per mil är många gånger lägre än en diesel- eller bensinbil. Den svenska bilbranschen bedömer dessutom att priset på elbilar kommer att fortsätta sjunka och vara i nivå med motsvarande bensin- och dieselbilar redan 2025. Samtidigt behövs mer laddinfrastruktur och andra morötter för elbilar för att få dem som köper ny bil att välja elbil. Bonus-malus är ett system som infördes 2018 där den som köper en ny elbil, laddhybrid eller biogasbil kan få en bonus (ett bidrag) och den som köper en ny bensin eller dieselbil får en höjd skatt de tre första åren. Under 2018 införde regeringen dessutom den så kallade Reduktionsplikten som ställer krav på de som säljer bensin och diesel att successivt minska utsläppen av växthusgaser från dessa bränslen genom att blanda in mer och mer biodrivmedel. Även om vi ser att en ökad biodrivmedelsanvändning behövs, är det viktigt att komma ihåg att hållbara biodrivmedel är en begränsad resurs som på sikt bör styras till de sektorer som är svåra att elektrifiera, exempelvis flyget.

 

Nu lägger vi i högsta växeln mot klimatsmarta transporter!

Som en del av det klimatpolitiska ramverket beslutade Sveriges riksdag 2016 om ett klimatmål för transportsektorn som innebär att utsläppen ska minska med 70 procent mellan 2010 och 2030. Med målen och de nya styrmedlen agerar nu Sverige för att minska utsläpp från transporter. Fler, kraftigare och snabbare åtgärder måste dock tas om vi ska lyckas nå målet till 2030. Vi behöver satsningar på effektivisering, elektrifiering, hållbara biodrivmedel och inte minst ett transportsnålare samhälle, enligt rapporten som vi låtit forskningsinstitutet IVL ta fram på uppdrag av oss.

Dags att lagstifta om fler styrmedel!

WWF vill att Sveriges politiker lagstiftar om fler långsiktiga styrmedel och kraftfulla åtgärder i transportsektorn. Dessa åtgärder ska steg för steg ställa om Sverige till ett transportsnålt samhälle.

Fokus bör vara på energieffektivitet i de transporter som trots allt måste göras. Målsättningen bör vara att alla kvarvarande transporter senast 2030 bör gå på el och hållbara förnybara bränslen eller ny teknik med ännu mindre klimatutsläpp.

Här är några förslag på vad WWF vill se från politikerna:

 • Satsa på elektrifiering och effektivisering av fordonsflottan genom satsningar på laddinfrastruktur (utöver Klimatklivet) och en förstärkt bonus-malus.
 • Bygg ut och uppgradera elnäten (flexibla och smarta) vilket underlättar en starkare och snabbare satsning på elbilar, förnybar elproduktion i form av sol- och vindel och energilagring.
 • Besluta att enbart laddbara bilar samt biogas och etanolbilar ska få säljas i Sverige efter 2025 och att Sverige ska verka för ett liknande beslut på EU-nivå.
 • Besluta att inga fossila drivmedel ska få säljas efter år 2030.
 • Flytta godstrafik från lastbilar till tåg samt bygg ut och modernisera järnvägsnätet.
 • Upphandla nattåg som går mellan Sverige och större städer på kontinenten.
 • Bygg ut en lånefinansierad höghastighetstågbana mellan de större städerna. På så vis går den att bygga snabbt och så finns det samtidigt medel att rusta upp och bygga ut det befintliga järnvägsnätet.
 • Ge kommuner mer självbestämmande över parkeringsnormen för att underlätta för bilpooler och för att stimulera övergången till miljöbilar genom differentierande parkeringsavgifter.
 • Inför en mobilitetsnorm istället för parkeringsnorm för byggföretag att förhålla sig till vid nybyggnation och större ombyggnation, exempelvis genom krav på gröna res- och transportplaner.
 • Inför motorledsavgifter på sträckor nära stora städer där kollektivtrafiken är välutvecklad, som Stockholm – Uppsala och Göteborg – Borås.
 • Satsa på att få tunga vägtransporter, sjöfart och flyg att ställa om till hållbara och förnybara bränslen.
 • Begränsa reseavdraget för bil där det finns fungerande kollektivtrafik (dvs storstadsregionerna och mellanstora städer). Gör så att de som reser kollektivt får lika stort reseavdrag.
 • Fortsätt att bygga ut kollektivtrafik, tåg och cykelinfrastruktur som attraktivt alternativ parallellt med att hårdare styrmedel införs när det gäller biltrafiken. Detta kan ske med stadsmiljöavtal (med stadstrafikmål som villkor), statlig medfinansiering av kollektivtrafik samt nya angreppsätt och samarbetsformer på kommunal nivå.

WWF vill också att alla stora företag som har kopplingar till transportsektorn sätter verkligt ambitiösa klimatmål utifrån vad som krävs enligt vetenskapen.

Den statliga utredningen Fossilfrihet på väg från 2013 visar att det är fullt möjligt att ha en inrikes transportsektor enbart på el och hållbara förnybara bränslen. Sedan dess har den tekniska utvecklingen fortsatt och möjligheterna ökat ytterligare.

Det är oerhört viktigt att de förnybara bränslena, batterierna och elen produceras på ett hållbart sätt. Detta för att Sverige också ska kunna uppnå övriga miljömål som exempelvis Levande skogar och Giftfri miljö.

Ikon teman i klimatpåverkan

Fem B:n minskar din klimatpåverkan

Visste du att våra transporter, maten vi äter, våra byggnader, vårt sparande och vår prylkonsumtion orsakar stora koldioxidutsläpp? WWF arbetar hårt för att Sveriges politiker ska göra det lätt och lönsamt för alla att leva klimatsmart, men det finns också mycket du själv kan göra för att minska din klimatpåverkan.

Välj medlemskap

Ett medlemskap gäller per kalenderår. Välj mellan att betala hela medlemsavgiften på en gång eller att dela upp den månadsvis via autogiro.

Fyll i dina uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Välj betalsätt

Ha tålamod, din bank kontaktas.

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 18/02/21

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se