Gå till huvudinnehållet
stor-ek-naturen-sabygard-sverige-medium_ww258512-1600x1067.

Eksuccé i Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Ek – viktiga för flera hållbarhetsmål

WWF har sedan 1990-talet på olika sätt varit engagerat i Biosfärområde Östra Vätterbranterna i Jönköpings-, och Tranås kommun. Projektet Eksuccé syftar till att återskapa ett ekologiskt hållbart landskap med en långsiktigt säkrad förekomst av ek. Detta kommer att bidra till klimatanpassning, och gynna den lokala ekonomin, inte minst genom att utveckla upplevelsevärdena och områdets turism.

Östra Vätterbranterna är ett av Sveriges viktigaste områden för att bevara arter som är beroende av lövträd. Området är dessutom utsett av WWF som ett av de 100 mest värdefulla skogsområdena för artbevarande i Europa. Här finns ädellövskogar som fått växa ostört under lång tid, vilket gör att det finns många gamla träd och mycket död ved. I anslutning till dessa skogar finns kulturlandskapets trädbevuxna betesmarker. Solbelysta ekar är där en viktig livsmiljö för många arter och bara i Sverige beräknas 1500 arter vara mer eller mindre beroende av eken.


Foto: Ola Jennersten

Många av alla de skalbaggar, vedsvampar, lavar och fåglar som trivs i ekarna är rödlistade och deras långsiktiga överlevnad är beroende av insatser för att restaurera och återskapa lövskogar och naturbetesmarker i landskapet. Att satsa på ek är ett sätt att möta flera utmaningar.

Det långsiktiga målet

Projektet ”Eksuccé” syftar till att främja den biologiska mångfalden som är knuten till ek genom att engagera markägare och en bred allmänhet i ekens potential för både produktion, naturvård och som kulturträd. Det långsiktiga målet är att återskapa ett för känsliga arter fungerande eklandskap de två milen mellan Gränna och Adelöv.

Genom att arbeta tillsammans med Biosfärområdet finns tillgång till ett stort kunskapsunderlag och redan upparbetade kontakter med markägare, myndigheter och ideella organisationer. Samverkan mellan olika aktörer ger långt mer resurser, bättre effekt och leder till mer bestående resultat än om varje aktör agerar på egen hand.


Foto: Ola Jennersten

Resultat

Projektet är huvudsakligen inriktat på att sprida intresse för, och kunskap om, ek. Bland annat ska några demofastigheter utvecklas för att skapa goda exempel. Engagerade skogsägare får här stöd i att utveckla sin verksamhet och erbjuds hjälp med olika åtgärder så som frihuggning, veteranisering, nyplantering av ek samt införande av nya skogsbruksplaner med inrikting på löv i allmänhet och ek i synnerhet. Informationsmaterial av olika slag kommer att tas fram och förhoppningen är att ett fokuserat arbete inom ett landskapsavsnitt ska väcka uppmärksamhet, intresse och leda till förändringar över ett geografiskt långt större område.

Östra Vätterbranterna – ett modellområde för hållbar utveckling

I Sverige finns sju biosfärområden utsedda av Unesco i syfte att vara modellområden för hållbar utveckling. Biosfärområde Östra Vätterbranterna bildades 2012, men redan i slutet av 1990-talet startades Östra Vätterbrantsprojektet av länsstyrelsen i Jönköping, dåvarande Skogsvårdsstyrelsen, Jönköpings kommun, Världsnaturfonden WWF, Gränna skogsgrupp, Södra och LRF för att öka samverkan och samsyn mellan mark- och skogsägare och naturvårdsföreningar. Detta projekt låg till grund för bildandet av biosfärområdet som har kommit att bli en viktig plattform för bred samverkan mellan många aktörer.

stor-ek-naturen-sabygard-sverige-medium_ww258512-1600x1067.

Det här vinner vi genom att restaurera naturen

Att restaurera ekosystem handlar inte bara om att rädda djur och natur. Att skydda och återställa naturen och välfungerande ekosystem är nödvändigt för att hantera den dubbla krisen av förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar. friska ekosystem bidrar också till att människor mår bra och ger även betydande socioekonomiska fördelar, exempelvis nya hållbara arbetstillfällen och möjligheter för ekoturism.

Läs mer om restaureringslagen

Senast ändrad 21/03/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se