Gå till huvudinnehållet
fsc-trädplanta-WW245413-2400x1200px

Forest Stewardship Council (FSC)

Internationell miljö- och etikmärkning av skogsprodukter

Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende, internationell medlems-organisation som ska uppmuntra till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

FSC bildades i september 1993 i Toronto på initiativ av företrädare för miljö-organisationer, skogsbrukare-, urbefolknings-organisationer och miljömärkningsorganisationer från 25 olika länder.

FSC-systemet bygger på frivillig certifiering av ett ansvarsfullt skogsbruk enligt 10 globala Principer. FSC certifierar inte själva utan godkänner certifieringsföretag som utför kontrollerna inför certifieringen. FSC-systemet är marknadsanpassat och drivs av efterfrågan från miljö- och etikmedvetna företag och kunder.

FSC stödjer utvecklingen av lokalt anpassade, nationella standarder som tas fram i arbetsgrupper där ekonomiska, sociala och ekologiska intressenter har lika inflytande. Hittills har nationella/regionala FSC-standarder utarbetats och godkänts för bland annat Sverige, Tyskland, Storbritannien, Bolivia, Ryssland, USA och Kanada.

Den FSC-certifieraade skogsarealen i världen uppgår idag till över 115 miljoner hektar och finns i över 80 länder.

Världsnaturfonden WWF ser oberoende tredjepartscertifiering av skogsbruk som ett viktigt verktyg för att nå ett uthålligt brukande av världens skogar. Marknaden för certifierade skogsprodukter växer i takt med att miljömedvetandet ökar. Idag finns FSC-märkta trä- och pappersprodukter att köpa i många länder. Producenter, säljare och konsumenter kan genom att efterfråga FSC-produkter bidra till att världens skogsresurser nyttjas långsiktigt och att den biologiska mångfalden bevaras.

FSC i Sverige

I februari 1996 bildades en FSC-arbetsgrupp för att utarbeta en gemensam standard för det svenska skogsbruket. I gruppen ingick bl a representanter från miljörörelsen, skogsbruket, Samernas Riksförbund, fackliga organisationer samt viktiga virkesköpare och förädlingsindustrier. Den svenska standarden godkändes av FSC:s internationella styrelse i februari 1998.

FSC-certifierat skogsbruk i Sverige innebär bland annat att:
• Nyckelbiotoper, dvs områden där det finns eller kan tänkas finnas hotade djur och växter bevaras
• Gammelskogar bevaras och sumpskogar skyddas
• Kalhyggen och skogsbilvägar stoppas i obruten fjällnära skog
• Lövskogsarealen ökar, liksom andelen lövträd i barrskog
• Särskild hänsyn tas till vattenmiljöer
• Död ved ska lämnas kvar i skogen eftersom ved utgör en livsmiljö för många växter och djur

FSC gör det möjligt att handla med tropiskt trä igen

I början av 1990-talet rekommenderade Världsnaturfonden att man skulle undvika att köpa tropiskt trä som avverkats på ett icke hållbart sätt. Bakgrunden är de förödande skogsbruksmetoder och kortsiktiga ekonomiska intressen som dominerar i världens tropiska skogar. Till exempel beräknar Brasiliens regering att 80 procent av avverkningen i Amazonas är illegal. I dessa områden förlorar lokalbefolkningar, som är beroende av skogen för sin fortlevnad, sin kultur och hemvist, samtidigt som intäkterna från timret hamnar på annat håll.

På senare år har många initiativ tagits för utveckla ett bättre skogsbruk, framför allt genom FSC-certifiering. Det går att avverka skog på ett miljövänligt sätt, som också tar hänsyn till människorna som lever av och i skogen. Om lianer skärs bort på trädet innan det fälls, och om trädet fälls i en planerad riktning, minimeras skadorna på omgivande träd och andra träd dras inte med i fallet. Genom planering kan antalet vägar halveras. Lokalbefolkningen görs delaktiga i skogsbruket får rimliga intäkter och deras skog huggs inte ner av andra aktörer. På så vis blir en timmeravverkning ett sätt att skydda skogen i stället för att förstöra den. Skogen får ett långsiktigt värde som ger människor och nationer uthålliga intäkter.

 

 

fsc-skogscertifiering-toppbild-WW254449-2400x1200px

Hur hittar jag FSC-produkter?

Idag erbjuder allt fler återförsäljare FSC-märkta produkter, t ex trädgårdsmöbler, båda i tropikträ och i furu, grillkol, parkettgolv, byggvirke, paneler, bänkskivor och trähusgeråd. Dessutom finns många FSC-certifierade papperstillverkare och tryckerier som kan leverera broschyrer och tidningar på FSC-märkt papper.

Hitta FSC-certifierade företag och produkter i FSCs internationella databas.

Dela gärna:

Senast ändrad 06/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se