Gå till huvudinnehållet
Jelka-Ribbakåbbå. Foto: Ola Jennersten

Varför är skogspolitiken så viktigt?

Den biologiska mångfalden och naturliga motståndskraften i Sveriges skogar är hotad. Den svenska skogen har varit och är fortsättningsvis under hårt tryck. Avverkning av de sista resterna av naturskog och ett intensivt skogsbruk har medfört en reell artkris. Kalhyggesmetoden dominerar och används på mer än 95 procent av den brukade skogsarealen. Dagens skogsavverkning har negativ påverkan på omkring 1400 rödlistade arter. Samtidigt leder ett schablonmässigt skogsbruk till skogar som är känsliga för skador av vind, viltbete och skadegörare. Vi behöver ett förändrat perspektiv på hur vi brukar och skyddar skogen. Ett system där vi får verkliga skogar tillbaka istället för artfattiga planteringar. Vi måste utgå från att naturen sätter gränserna och att skogen är en begränsad resurs.

Idag står vi inför ett vägskäl om hur det svenska skogslandskapet ska utvecklas utifrån olika samhällsmål. Den rådande politiken skapar förväntningar på att skogsbruket ska leverera ännu mer biomassa samtidigt som detta kommer ske på bekostnad av andra samhällsvärden och -mål inklusive bevarandet av biologisk mångfald. Ett obalanserat fokus på ökad skogsproduktion kräver mer areal som måste skyddas eftersom den intensivt brukade skogen inte bidrar till bevarandet av arter och ekosystemtjänster. Risken för skador i skogslandskapet ökar vilket både försämrar ekonomin och kan leda till ökade utsläpp av växthusgaser. Det går inte att få mer av allt.

En mer hållbar utveckling är att arbeta för skogslandskap med tillräckligt med skydd som i kombination med ett mer naturnära och varierat brukande leder till skogslandskap som kan fylla många olika funktioner för djur, natur och människor.

Det behövs ett sätt att bruka skogen som bidrar till att stärka och inte stjälpa den biologiska mångfalden och klimatet. Övergripande behöver den svenska skogspolitiken, som snart har 30 år på nacken, förändras utifrån en målsättning att skapa en skog som nyttjas inom ekosystemens hållbara ramar.

WWFs viktigaste krav:

Inför en skogspolitik som med lagar, mjuka styrmedel och tillräcklig finansiering leder till:

 • Stärkt skydd för skogens arter. Förstärk och tillämpa artskyddslagstiftningen och miljöbalken i skogen.
 • Minst 5 miljarder årligen med mål att åstadkomma ett 30% representativt skydd av värdefull skog.
 • 30 procent kalhyggesfritt skogsbruk.
 • Minst 20 procent av träden lämnas som långsiktig miljöhänsyn vid avverkning.
 • Minst 3 miljarder till skötsel och andra åtgärder för värdefull natur årligen.
 • Nationell inventering av naturvärden i skogen och kunskapsstöd till skogsägare.
 • Inför krav på en miljöanpassad skogsbruksplan för landets skogsägare.
 • Återställ naturliga vattenflöden i skogslandskapet och anpassa brukandet.
 • Stopp för användning av contortatallen och andra invasiva främmande trädslag.
 • Ändra styrningen av Sveaskog för ett variationsrikt och mer miljöinriktat skogsbruk.
 • Agera konstruktivt inom EU för att skapa ett ramverk för skydd och hållbart brukande.

 

Blåbär, Sverige

Se hela valutfrågningen om den svenska skogen och den biologiska mångfalden från den 7 juni 2022 här: https://www.wwf.se/val2022/valutfragning-juni/

Kontakt

Vi som jobbar med valet 2022

Dela gärna:

Senast ändrad 06/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se