Gå till huvudinnehållet
factory

valEt 2022

Klimatpolitik och utsläppsbudget

 

Sverige har idag klimatmål som talar om när vi ska ha netto-noll utsläpp men det är inte tillräckligt. För att kunna hålla nere temperaturökningen är det viktiga vilken total mängd som släpps ut i atmosfären. Därför behöver Sverige skärpa sina klimatmål och införa en nationell utsläppsbudget som binder oss till att minska utsläppen redan nu.

WWFs viktigaste krav:

 • Inför en bindande nationell utsläppsbudget som sätter ett tak för utsläppen baserat på Parisavtalet
 • Inför ett kompletterande mål för att minska utsläppen som svenskarnas konsumtion orsakar i andra länder
 • Inför tillräckliga klimatåtgärder för att nå dessa utsläppsminskningar, och säkerställ att exempelvis infrastruktur och samhällsplanering hålls inom ramarna för utsläppsbudgeten.

Transport

I Sverige står utsläppen från transportsektorn för en tredjedel av de nationella utsläppen. Av dessa står vägtrafiken för över 90 procent. En huvuddel av vägtrafikens och därmed hela transportsektorns utsläpp kommer från personbilarna. Det av riksdagen beslutade klimatmålet för transportsektorn är 70 procents minskade utsläpp till 2030 jämfört med 2010 års nivåer. Trots etablerade styrmedel som bränsleskatter samt nya åtgärder för att öka inblandning av biodrivmedel och stödja övergången till eldrivna fordon så är det långt ifrån tillräckligt för att vi ska nå målet. Vi måste helt enkelt minska utsläppen mer och i en snabbare takt.

Volvo Hybridbuss

Våra viktigaste krav:

 • Sätt ett politiskt mål och verka för att enbart bilar som drivs av el, vät- eller biogas säljs i Sverige från år 2025.
 • Minska biltrafiken med 30 procent till 2030.
 • Inför en ”rätt att ladda”-regel för snabbare omställning till elbilar.
 • Sänk inte skatten på bensin och diesel.
 • Reseavdraget bör ändras och på sikt helt fasas ut.
 • Satsa minst 24 miljarder på kollektivtrafik, cykel och gång.
 • Sätt ett mål och ta fram styrmedel för att minska utsläppen från svenskarnas flygresor.
 • Nej till utbyggnad av flygtrafiken.
 • Ytterligare satsningar på tåg.

 

Industri

Industrisektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser. Sverige har en stor möjlighet att visa att det går att minska utsläppen och ta fram lösningar som världen behöver i sin klimatomställning. På detta sätt kan Sverige påskynda omställningen i resten av världen. Förhoppningsvis kan svenska företag dra nytta av att kunna erbjuda de produkter och tjänster som andra länder och marknader behöver.

För att det ska fungera är det viktigt att Sverige ställer om på ett hållbart sätt som inte orsakar nya och för stora miljömässiga och sociala hållbarhetsproblem. En hållbar omställning av den svenska och europeiska industrisektorn bör därför ha som fokus att ta fram system, lösningar och regelverk som kan spridas till och användas i andra delar av världen. Utöver system och lösningar som minskar eller eliminerar utsläppen behövs ett starkt fokus på minskad energi- och resursanvändning i industriernas hela värdekedja.

Våra viktigaste krav:

 • Öka ambitionsnivån i EUsutsläppshandel till 70% utsläppsminskningar till 2030.
 • Ta bort gratis tilldelning av utsläppsrätter i EUsutsläppshandelssystem efter 2023.
 • Bibehåll och öka successivt Industriklivet för att ställa om svensk tung industri till fossilfrihet.
 • Återställ och förstärk energieffektiviseringsstödet till industrin (”Energisteget”).
 • Gör det obligatoriskt för statligt ägda företag att sätta vetenskapligt baserade klimatmål.
Original_WW1193356

WWF kräver en bindande nationell utsläppsbudget

Sverige har idag klimatmål som talar om att vi ska nå netto-noll utsläpp 2045, men det är långt från tillräckligt. För att kunna hålla nere temperaturökningar i linje med Parisavtalets 1.5-gradersmål är det viktiga den totala mängd koldioxid som släpps ut i atmosfären.

Krav på utsläppsbudget 

Kontakt

Vi som jobbar med valet 2022

Dela gärna:

Senast ändrad 06/07/23

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se