Earth Hour

På nationell nivå vill WWF att:

Regeringen säkerställer ett kraftfullt genomförande av miljö- och klimatpolitiken i Sverige, de nationella miljömålen och Agenda 2030. Här krävs åtgärder som leder till verklig förändring i den takt som behövs givet det globala nödläget för naturen, klimatet och människans livsförutsättningar på planeten. Vi behöver säkra utsläppsminskningar, hållbart nyttjande och bevarande för att vända trenderna för klimat och biologisk mångfald i Sverige. Arbetet med klimat och biologisk mångfald ska ske integrerat då de hänger tätt ihop. Ett starkt nationellt genomförande är viktigt också för att vara en trovärdig röst på den internationella och europeiska arenan och kunna inspirera och driva på.

Här vill vi exempelvis se följande:

 • Klimat
  Att regeringen med hjälp av klimathandlingsplanen levererar minst 20 procents utsläppsminskningar under mandatperioden (eller 5-6 procent årligen), vilket är den minskningstakt som krävs för att nå klimatmålet om nettonollutsläpp till 2045 enligt Naturvårdsverket.
  Att tillräckliga åtgärder och styrmedel införs inom transportsektorn för att klimatmålet för transporterna till 2030 ska kunna uppnås (70 procent minskade utsläpp jämfört med 2010).

 

 • Skog
  Att regeringen höjer ambitionsnivån för att bevara den biologiska mångfalden och långsiktigt säkra en mångfald av ekosystemtjänster i skogen. Detta krävs också för att nå nationella och internationella miljömål. Formellt och ändamålsenliga skydd av skogar med höga naturvärden bör öka* och lagstiftning med stärkta miljökrav inom skogsbruket behöver införas.
  Att statens egen skog i ökad omfattning används för att stärka skydd av naturvärden, men också för att utveckla ett mer diversifierat mångbruk. Här behöver regeringen stärka kunskapen om och intresset för alternativa skogsbruksmodeller än trakthyggesbruket.
  WWF anser att regeringen ska öka medlen till formellt skydd av skog till 4 miljarder årligen.

 

 • Jordbruk
  Att regeringen fattar beslut om en nationell strategisk plan (för den gemensamma jordbrukspolitiken) som levererar på miljö- och klimatmål och driver övergången till ett hållbart livsmedelssystem.
  Att Sverige kompenserar med nationella medel som styr mot ett hållbart jordbruk, eftersom EU:s totala budget för jordbrukspolitiken kommer minska (bland annat på grund av Brexit).
  Sveriges verktyg för att förverkliga EU:s jordbrukspolitik efter år 2021 är den nationella strategiska planen.

 

 • Hav
  Att havsplaner, som utgår från helhetsperspektiv och en ekosystembaserad ansats och som säkrar effektivt skydd och hållbart nyttjande av havens ekosystem, beslutas av regeringen för alla svenska havsområden 2021.
  Att regeringen åtar sig att skydda minst 30% av haven till år 2030 i representativa och ekologiskt sammanhängande nätverk av väl förvaltade marina skyddade områden med effektiva bevarandeplaner. Regeringen bör arbeta aktivt för att all verksamhet i skyddade områden ska tillståndsprövas.

 

 •   Sötvatten
  Att regeringen stödjer ett stärkt och bibehållet EU-ramdirektiv för vatten, samt skyddar och förvaltar våra vattendrag på ett långsiktigt hållbart sätt bland annat genom att säkra miljöanpassade flöden och fria vandringsvägar för alla migrerande arter.

 

 • Fiske
  Att regeringen fullt ut implementerar EUs gemensamma fiskeripolitik med en striktare förvaltning och stärkt kontroll till havs för att säkerställa ett hållbart fiske där fiskeuttaget är balanserat och fiskemetoderna är skonsamma för ekosystemet. Regeringen bör arbeta aktivt för att kritiska arter som ål och torsk i Östersjön och Västerhavet får möjlighet att återhämta sig.

 

 • Arter
  Att regeringen beslutar om en ny modern viltförvaltning för stora rovdjur och en starkare implementering av art- och habitatdirektivet.

 

Kontakt

Frågor om Earth Hour?

Hur startade Earth Hour, hur många deltar egentligen och vad gör WWF för klimatet? Besök vår forum för Frågor och svar kring Earth Hour eller kontakta oss nedan.

Cecilia Stenström

Cecilia Stenström

Projektledare för Earth Hour

cecilia.stenstrom@wwf.se

Välj medlemskap

Ett medlemskap gäller per kalenderår. Välj mellan att betala hela medlemsavgiften på en gång eller att dela upp den månadsvis via autogiro.

Fyll i dina uppgifter

Faktureringsadress

Sverige

Välj betalsätt

Ha tålamod, din bank kontaktas.

 

Du kommer att skickas till PayEx hemsida när du har placerat din order

 • Läs och godkänn villkoren för att gå vidare med beställningen.

Fyll i dina kortuppgifter

Här fyller du i dina kortuppgifter och efter det kommer du vidarekopplas till tacksidan!

Fyll i ditt mobilnummer och öppna din Swishapp för att genomföra gåvan.

Fyll i uppgifter för faktura

Här fyller du i fakturainformation så vidarekopplas du efter det till tacksidan!

Dela gärna:

Senast ändrad 20/02/20

Stäng sök

Har du frågor?

Besök kontakt.wwf.se om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se