Gå till huvudinnehållet
Humla

Biologisk mångfald

En förutsättning för näringslivet

Den biologiska mångfalden underbygger allt – men minskar både globalt och i Sverige. Att vi bevarar den är en av de viktigaste nycklarna för en hållbar ekonomi och framtid. I detta arbete har företag och finansiella institutioner en avgörande roll, eftersom alla företag är beroende av och påverkar den biologiska mångfalden.

Att bevara den biologiska mångfalden är inte bara kritiskt för människans överlevnad utan också för näringslivets: Enligt Världsekonomiskt forum är världens BNP helt eller delvis beroende av fungerande ekosystem. Alla företag är beroende av naturens tjänster som rent vatten och pollinering eller av råvaror som trä, bomull och fisk. Samtidigt har företag en stor påverkan på naturen och ett ansvar i att hantera planetens resurser på ett hållbart sätt. Undersökningar pekar även på att allt fler konsumenter förväntar sig att företag tar sitt miljömässiga och sociala ansvar.

Living Planet Index 2022

För läget med den biologiska mångfalden är allvarligt. 2022 års Living Planet Index visar att de studerade populationerna av ryggradsdjur, fåglar, fiskar, däggdjur, groddjur och kräldjur i genomsnitt minskat med hela 69 procent mellan 1970 och 2018.

För att företag ska överleva på sikt måste näringslivet ta sig an frågan kring biologisk mångfald. Och när företag agerar, kan positiva förändringar ske snabbt. Just därför arbetar WWF för att företag och finansiella aktörer ska ta ett helhetsgrepp om och hantera sin påverkan på biologisk mångfald – med målet att bidra positivt till naturen och den biologiska mångfalden.

Friska ekosystem förser oss med vatten, bördig jord och råvaror. Bara i jordbruket uppskattas värdet av de tjänster som naturen ger oss till miljardbelopp. Men pressen på naturresurserna ökar. Om dessa ekosystem kollapsar innebär det risker för företag och finansiella aktörer, och för oss människor och vårt samhälle. Men det går att vända trenden.

Mat till kommuner
Cerrado, Brazil
Livsmedelskedjan_kaffe
Mat till kommuner
Cerrado, Brazil
Livsmedelskedjan_kaffe
Friska ekosystem – en förutsättning för affären
 • Enligt Economics of Ecosystems and Biodiversity uppskattas det årliga värdet av ekosystemtjänsterna till drygt 150 biljoner USD – nästan dubbelt så högt som världens BNP.
 • Friska ekosystem är en grundförutsättning för många branscher såsom livsmedel, textil, möbler, läkemedel och bygg
 • Men alla företag både påverkar och är beroende av naturens resurser och de tjänster som dessa ekosystem ger i någon grad.
Vad orsakar förlusten av den biologiska mångfalden?
 • Förlust av livsmiljöer på land och i hav – Orsakas till exempel av jordbruk, avverkning, urbanisering, energiproduktion och gruvdrift
 • Överutnyttjande av arter – Som ohållbart fiske, avverkning, jakt, skörd eller när arter oavsiktligt dödas, som vid bifångst
 • Invasiva arter – Exotiska arter kan konkurrera ut inhemska arter och sprida sjukdomar
 • Föroreningar – Kan försämra livsmiljöer, till exempel övergödning, olje- eller kemikalieutsläpp
 • Klimatförändringar – Arter måste anpassa sig och flytta. Deras migration, reproduktion och tillgång till mat kan störas.
Hur värdekedjan kan påverka ekosystemen (ex kaffe)
 • Marker omvandlas för att ge plats åt odlingar
 • Besprutning och gödningsämnen påverkar vatten och land negativt, inklusive arterna som lever där
 • Transporter kan föra med invasiva arter och orsaka utsläpp
 • Produktionsprocesser förbrukar resurser och orsakar utsläpp i luft, på land och i vatten
 • Konsumtionen kan leda till svinn och nedskräpning

Så kan företag drabbas

När den biologiska mångfalden minskar, riskerar ekosystemen att förlora förmågan att producera så kallade ekosystemtjänster, som pollinering och råvaror. I förlängningen kan företag påverkas negativt, till exempel genom råvarubrist, ökade kostnader eller nya regleringar som begränsar verksamheten.

Företagens risker kopplade till biologisk mångfald brukar delas in i följande fyra områden:

 • Fysiska risker – Ökade kostnader som uppstår som följd av att naturens ekosystemtjänster försämras. Utarmade jordar eller bristen på pollinerare kan leda till mindre skördar och ökade råvarukostnader. Översvämningar och jordskred kan orsaka produktionsstopp.
 • Juridiska risker – Ökade kostnader på grund av restriktioner eller krav för att bevara naturen. Det kan handla om indragna verksamhetslicenser i skyddsvärda områden, böter på grund av miljöpåverkan eller att nya standarder leder till ökade produktionskostnader.
 • Varumärkesrisker – Kan drabba företag som uppfattas ha påverkat miljö eller lokalbefolkningar negativt eller upplevs ha bristande transparens. Följder kan bli minskad försäljning, aktievärde eller allmänt missnöje från allmänhet.
 • Marknadsrisker – Ökade kostnader eller minskade intäkter när företaget inte hänger med övriga marknadens utveckling. Exempel kan vara bristande cirkulära metoder eller inköpsbegränsningar av råvaror som kopplas till avskogning.
WWF Risk Filter Suite

Riskfilter för biologisk mångfald och vatten

WWFs riskfilter hjälper företag och finansiella aktörer att identifiera risker och vidta åtgärder kopplade till naturen i sina verksamheter, värdekedjor och innehav. Verktyget stödjer även näringslivets arbete mot globala ramverk som Science Based Targets for Nature (SBTN), FNs hållbarhetsmål och Taskforce on Nature-Related Disclosures (TNFD). Riskfiltret kan fritt användas av företag i alla sektorer och länder.

Testa WWFs riskfilter

Tutorial: Så använder du WWFs riskfilter

Använd WWFs riskfilter med SBTN: Steg 1: Utvärdera (Assess) and Steg 2: Tolka & Prioritera (Interpret & Prioritize).

Använd WWFs riskfilter för TFND: LEAP (Locate, Evaluate, Assess, Prepare)

Irrawaddy delfin (Orcaella brevirostris)

Vetenskapligt baserade mål för naturen

Science Based Targets for Nature (SBTN) är ett verktyg för företag att sätta vetenskapligt baserade mål för naturen; för sötvatten, land och hav. Den första versionen, som släpptes i maj 2023,  inkluderar mål för sötvatten och land.

Läs mer om Science Based Targets for Nature

Här kan du hitta hjälp för att komma igång med SBTN

Därför är biologisk mångfald viktig för affären

 • Företag står bättre rustade att hantera risker som kan slå mot verksamheten, kostnadsmässigt eller mot varumärket.
 • Enligt World Economic Forum har naturpositiva modeller affärsmöjligheter för upp till 10,1 biljoner USD/år till 2030.
 • Biologisk mångfald är källa till innovationer. Till exempel baseras nära 25 procent av våra läkemedel på ingredienser från regnskogen.
 • Var tredje konsument globalt är villig att betala mer för miljömässigt hållbara alternativ (Global Sustainability Study 2021)
mångfald_öka-minska_1080x1080
mångfald_minska_1080x1080
mångfald_öka_1080x1080
mångfald_öka-minska_1080x1080
mångfald_minska_1080x1080
mångfald_öka_1080x1080

Agera: Detta behöver företag göra

Genom att hantera verksamhetens risker står företag bättre rustade inför framtiden och kan även få strategiska fördelar gentemot konkurrenter. Företag har också ett ansvar att hantera planetens resurser på ett hållbart sätt.  WWF uppmanar därför alla företag att skynda på och skala upp arbetet med biologisk mångfald genom följande steg:

 1. Ta fram en strategi för att stoppa er negativa påverkan och öka ert positiva bidrag. Arbetet inom dessa två områden behöver ske parallellt.
 2. Utbilda era medarbetare kring biologisk mångfald
 3. Sätt vetenskapligt baserade mål för biologisk mångfald, exempelvis via Science Based Targets Network (SBTN)
 4. Påverka andra att agera

Kontakta gärna WWF för stöd i detta arbete.

Agera: Sluta bidra till förlusten av biologisk mångfald

IPBES har identifierat drivkrafter som står bakom förlusten av biologisk mångfald. Flera av dessa områden har länge funnits med i näringslivets arbete med miljöfrågor, men det räcker inte. Förändringsarbetet behöver ske i större skala och i ökat tempo. WWF rekommenderar företag att:

 1. Kartlägga företagets påverkan och beroende, och därmed vilka risker och möjligheter som finns, i hela värdenätverket
 2. Identifiera vad som behöver förändras för att minska påverkan. Kanske behöver ni radikalt minska utsläppen eller användningen av bekämpningsmedel?
 3. Sätta mål för klimat enligt Science Based Targets Initiative (SBTi) 
Agera: Främja den biologiska mångfalden

Parallellt med arbetet att stoppa den negativa påverkan behöver ett arbete som ökar den biologiska mångfalden att ske. Företag bör:

 1. Säkerställa att upphandling och produktionsmetoder har kriterier för att öka den biologiska mångfalden. Många certifieringar, till exempel för livsmedel, tar steg i den riktningen.
 2. Starta projekt utifrån era befintliga kunskaper idag, helst i dialog med naturvårdsexperter. Dessa projekt:
  • Bör i första hand kopplas till verksamhetens materiella påverkan och främja biologisk mångfald där det behövs mest. 
  • Kan även ske lokalt, nära verksamheten som kontor, fabriker och leverantörer. Förutom att sådana projekt främjar biologisk mångfald, skapar det engagemang hos anställda.

WWF kan hjälpa företag att prioritera och implementera sådana projekt i stora delar av världen.

Med H&M-gruppens satsning på biologisk mångfald vill vi minska trycket på naturens ekosystem. Arbetet hjälper oss att verka inom planetens gränser, samtidigt som vi stärker vår leverantörskedja och styr hela verksamheten i en mer hållbar riktning.

JENNIE GRANSTRÖM, BIODIVERSITY LEAD, H&M GROUP
Läs mer om H&M-gruppens arbete med biologisk mångfald.

Guide för företag om biologisk mångfald

Ladda ner guiden Swedish businesses and the biodiversity crises från 2023 med rekommendationer för hur företag kan identifiera och hantera risker kopplade till biologisk mångfald. Guiden innehåller också en studie över hur 43 svenska storbolag arbetar med frågan.

Se webinar från lanseringen av guiden där även WWFs risktilter för biologisk mångfald och vatten presenteras.

Så arbetar WWF med företag

WWF har under lång tid samarbetat med näringslivet för att göra branscher och värdekedjor mer hållbara. Inom biologisk mångfald kan WWF – med hjälp av vår expertis, våra verktyg och vårt globala nätverk – stödja bolag att ta ett strategiskt och heltäckande grepp kring frågan.

Alla företag påverkar den biologiska mångfalden, även om påverkan ser olika ut beroende på var och hur värdekedjan är placerad. Och alla bolag kan – och bör – bidra till att främja den biologiska mångfalden. Här kan WWF stödja företag i var och hur det är mest effektivt att engagera sig.

Med samarbetspartners som Business for Nature och Science Based Targets for Nature tar WWF även fram konkreta verktyg och driver på i maktens korridorer tillsammans med bolag. WWF har bland annat släppt guider om biologisk mångfald för företag och tagit fram WWF Biodiversity Risk Filter – ett verktyg som hjälper företag att kartlägga hotspots och prioritera åtgärder som främjar biologisk mångfald i värdekedjan.

Nyfiken på att höra mer? Kontakta foretag@wwf.se eller kontaktpersonerna på denna sida.

CASE

textil
ostersjon-foto-germu.jpg
Genom att kastrera tjurar kan de sedan som stutar beta på naturbetesmarker.
textil
ostersjon-foto-germu.jpg
Genom att kastrera tjurar kan de sedan som stutar beta på naturbetesmarker.
H&M-gruppen: Ambition för biologisk mångfald 

 Med stöd av WWF tog H&M-gruppen fram en övergripande ambition för biologisk mångfald. Ambitionen presenterades 2020 och innebär att koncernen tar ett helhetsgrepp kring biologisk mångfald.  

Som ett första steg i arbetet gjordes en materialitetsanalys som visade på var i värdekedjan och vilka råvaror som hade störst påverkan. Parallellt med att åtgärder för att minska påverkan genomförs driver H&M-gruppen även konkreta projekt i Indien och Sydafrika som ska främja den biologiska mångfalden. Läs mer

Baltic Stewardship Initiative: Stoppar näringsläckage i Östersjön

Läckage av växtnäring påverkar den biologiska mångfalden både på land och till havs. WWFs Baltic Stewardship Initiative samlar aktörer från hela livsmedelskedjan, från lantbrukare till detaljhandeln, för att med gemensamma krafter minska näringsläckaget till vattendrag, sjöar och hav samt att öka cirkulationen av växtnäring. Läs mer

ICA & KF Stockholm: Naturbetesmarker ökar den biologiska mångfalden

Naturbetesmarkerna i Sverige har en hög biologisk mångfald av växter, insekter och fåglar – i genomsnitt 40 arter per m2. Men betesgången har minskat dramatiskt på grund av förändringar i det moderna jordbruket.

Mellan 2007-2012 (ICA) och mellan 2019-2021 (KF) gjorde WWF, ICA och KF en satsning för att öka arealen av naturbetesmarker och volymen av naturbeteskött på marknaden. Arbetet omfattade bland annat kartläggning av naturbetesmarker att restaurera samt rådgivning och finansiellt stöd till jordbrukare.

KONTAKTA OSS

Följ oss

Kontakta oss

foretag@wwf.se
08-624 74 00

Senast ändrad 22/01/24

Stäng sök

Har du frågor?

Besök Frågor och svar om du har några frågor.

För press

Besök vårt pressrum där du hittar pressmeddelanden, debattartiklar, rapporter, pressbilder samt WWFs talespersoner.

Telefon pressjour: 08-54657500
E-mail: press@wwf.se