© WWF

Så här går det till att delta!

Alla svenska kommuner är välkomna att delta i One Planet City Challenge (OPCC). WWF anser att svenska städer har stora möjligheter att agera förebilder och visa upp ett internationellt ledarskap inom hållbar stadsutveckling. Utmaningen vi står inför är att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser genom kreativa lösningar för en klimatresilient framtid.

 

 © Växjö kommun/Mats Samuelsson

  

 

Att anta utmaningen

Städer som vill delta i One Planet City Challenge rapporterar sina klimatmål, utsläpp och åtgärder på den digitala plattformen carbonn Climate Registry (cCR). Denna internationellt erkända plattform står för transparens och trovärdighet i rapporteringen av klimatdata på nationell och lokal nivå. Plattformen tillhandahåller data till FN:s klimatkonvention. Den har också utsetts till central databas för världens mest omfattande nätverk för städers klimatomställning, Compact of Mayors, ett ledande rapporteringsinitiativ inom det framväxande Global Covenant of Mayors for Climate and Energy.  Carbonn climate registry (cCR) drivs av ICLEI – Local Governments for Sustainability, ett globalt nätverk för städer som vill gå före i arbetet för hållbar utveckling som WWF samarbetat med sedan 2012. 

 

Deadline för inrapportering är 29 september 2017

Plattformen carbonn Climate Registry stängs för inrapportering till OPCC den 29  september.  Nedan finner du mera instruktioner om hur det går till att delta i One Planet City Challenge, hur du anmäler din kommun, vad din kommun får ut av deltagandet och hur tidsplanen ser ut. Här finns också svar på de vanligaste frågorna.  

 

 

Anmälan och inrapportering 

För att delta i One Planet City Challenge behöver ni meddela WWF samt genomföra inrapporteringen till carbonn Climate Registry (cCR) enligt instruktioner för utmaningen. WWF önskar också att ni meddelar oss en kontaktperson för rapporteringsdelen (cCR) samt en kontaktperson för kommunikationsarbetet. WWF kommer att be om en del underlag för kommunikationsaktiviteter och det är därför viktigt att vi har kontakt även med en kommunikatör.


• För tidigare deltagare
Kommuner som deltagit tidigare (sedan 2012)  kan enkelt registrera sig för förnyat deltagande i OPCC via sitt konto på cCR.  Sänd även ett mejl till opcc@wwf.se för att meddela ert deltagande. Ange kontaktperson för inrapportering och kommunikation. Genomför sedan inrapporteringen med fokus på att uppdatera, spetsa till och bredda er rapportering i enlighet utmaningens instruktioner och det nya temat. Observera att all rapportering sker offline i ett särskilt Excel-blad som sänds in till ICLEI. Har din kommun deltagit tidigare kommer data från de omgångarna att vara förifyllda.

• För nya deltagare
För er som är nya krävs en registrering på cCR-plattformen. Följ denna länken för registrering. Sänd även ett mejl till opcc@wwf.se för att meddela ert deltagande. Ange kontaktperson för inrapportering och kommunikation.  Genomför sedan inrapporteringen enligt instruktioner för utmaningen och det nya temat. Ta gärna kontakt med WWF för att få svar på dina frågor.

 

WWF rekommenderar!

WWF rekommenderar kommuner att inför inrapporteringen till cCR noggrant läsa instruktionerna för utmaningen samt att ta del av webbinarier och annat stöd. Vi vet av erfarenhet att framgångsrik inrapportering bygger på att ni påbörjar arbetet i god tid. Deadline för inrapportering är 29 september 2017.

Tema hållbar mobilitet

Temat för One Planet City Challenge 2018 är hållbar mobilitet. Över hela världen pågår ett intensivt arbete att ställa om städer för en klimatsäker framtid – och hållbar mobilitet är en nyckelfråga. Genom att arbeta med klimatanpassade transportsätt, smart samhällsplanering, lärande och delaktighet kan städer kraftigt minska utsläppen och samtidigt skapa hälsosamma och attraktiva stadsmiljöer.


Vi vet att många svenska kommuner jobbar ambitiöst med mobilitet. Genom att delta i One Planet City Challenge får din kommun möjlighet att fokusera aktuella utmaningar och lösningar inom just mobilitet – och ta del av andras arbete.


 

Compact of Mayors

En överenskommelse kallad Compact of Mayors (CoM) slöts under FNs Climate Summit i New York 2014 mellan stadsnätverken ICLEI, C40 Cities Climate Leadership Group och United Cities and Local Governments (UCLG). Inom ramen för den uppmanas samtliga av nätverkens medlemsstäder att rapportera utsläpp, åtaganden och åtgärder enligt den nya gemensamma  standarden Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC). 

 

Plattformen cCR, som används för deltagandet i One Planet City Challenge, har utsetts till gemensam rapporteringsplattform för Compact of Mayors. WWF uppmuntrar alla svenska kommuner att även ansluta sig till Compact of Mayors, vilket bidrar till att stärka städers internationella ledarskap. Att ansluta sig till Compact of Mayors innebär att kommunen årligen rapporterar utsläpp och åtaganden inklusive data om både utsläppsminskningar och klimatanpassning i enlighet med GPC.

Instruktioner

 • På cCR-plattformen finns inom kort ett uppdaterat instruktionsdokument  samt rapporteringsblad som kan laddas ned.  All inrapportering sker offline i denna omgång. Har din kommun deltagit tidigare kommer data från de omgångarna att vara förifyllda. 

Möjligheter till support

 • ICLEI och WWF ger månatliga webinarier där de går igenom cCR-plattformen, ger tips för en bra rapportering och svarar på frågor. Du hittar information om webinarierna och ICLEIs manualer på cCR genom att klicka här.
 • Maila ICLEI direkt på carbonn@iclei.org för frågor och svar på engelska.
 • Om ni rapporterar i god tid (datum meddelas inom kort) garanteras en initial feedback från ICLEI så att ni har möjlighet att förbättra rapporteringen inför slutlig deadline.
 • Det kommer att finnas möjlighet att få extra support på svenska för att klara inrapporteringen. Vi återkommer med mer information.

Mer om inrapportering på cCR

Minimikravet för att delta är att rapportera på minst 3 av 4 områden:
• Mål och åtaganden (targets and commitments)
• Handlingsplan (action plan)
• Utsläppsinventering (GHG inventory)
• Åtgärder - främst inom mobilitet (Actions)
För att nå längre och ha chans till finalplats krävs att kommunen satsar på en helhetsrapportering av god kvalitet och med bäring på årets tema.

 

Precis som tidigare bygger en framgångsrik rapportering på att ni visar upp en god helhet inom klimatarbetet. I den nya omgången betonas ännu mer behovet av en övergripande, ambitiös och holistisk plan för klimatomställning och hållbar stadsutveckling. Målet är att städer levererar på planer som bidrar till att uppfylla det globala klimatavtalet. Med det nya temat söker WWF specifikt också efter ambitiösa och kreativa satsningar inom hållbar mobilitet. Alla inrapporterade åtaganden och åtgärder sätts i relation till stadens resurser och mandat att agera.  Bedömningen tar således hänsyn till den lokala kontexten, såsom kommunens storlek och resurser. 

Bland svenska kommuner, där konkurrensen är relativt stark, är konsumtionsbaserade utsläppsmål och- och tidsbestämda mål för 100% förnybart också en framgångsfaktor i bedömningen, liksom kvaliteten på rapporteringen. Hur städerna engagerar medborgarna i omställningsprocessen och hur man främjar hållbara livsstilar vägs in. Att stödja och att sprida klimatsmarta urbana lösningar utanför kommunens egna gränser ses som meriterande.  WWF rekommenderar särskilt att kommuner som vill bidra till internationellt ledarskap går med i Compact of Mayors nätverket.

Utvärderingsprocessen

Ett internationellt konsultföretag kommer att säkra kvaliteten i hela utvärderingsprocessen, precis som tidigare år. Konsultbolaget gör först en kvantitativ screening av samtliga deltagare och utifrån den väljer konsultbolaget tillsammans med WWF ut tre finalister. En internationell jury av experter utnämner i enlighet med WWFs utvärderingskriterier en nationell vinnare  för varje deltagande land. De nationella vinnarna går vidare till en global final och under våren 2018 utnämns en global vinnare. Ett hedersomnämnande ges även till en stad för sina insatser inom hållbar mobilitet. Finalister och vinnare uppmärksammas kommunikativt nationellt och internationellt. Juryn presenteras på panda.org/citychallenge

 

Vilka utmärkelser finns i One Planet City Challenge?

• Årets klimatstad i Sverige – nationell utmärkelse
• Global vinnare - Nationella vinnare går till internationell final
• Nyhet! Speciell utmärkelse inom hållbar mobilitet


Kriterier i fokus för utvärderingen

Här finner du de övergripande kriterier som både Accenture och juryn speciellt beaktar i sina respektive genomgångar av den inrapporterade datan. Åtgärder som rör hållbar mobilitet kommer speciellt att granskas i bedömningen. 

 

EHCC-kriterier

 

Tips

 • Lägg fokus dels på att visa att ni tar ett ambtiöst och holistiskt helhetsgrepp på klimat och hållbar stadsutveckling och dels på att lyfta mer konkret hur ni arbetar med årets tema hållbar mobilitet.
 • Sätt en ambitionsnivå för er medverkan och samla tidigt in så mycket relevant data som möjligt utifrån tema, kritierier och era målsättningar. Ett tips till dig som är ny till cCR och OPCC är att titta på vad andra kommuner och städer i världen har rapporterat så får du en fingervisning om vad du kan rapportera. All inrapporterad data finns att läsa på cCR genom carbonn.org/data. För dig som medverkat  tidigare är ett tips att titta på den feedback som din kommun fick av WWF efter dessa omgångar.
 • Tidsåtgången för rapporteringen beror på flera faktorer, såsom er egen ambitionsnivå i klimatarbetet  och för deltagandet i OPCC, hur mycket data du har samlat sedan tidigare och din rapporteringsvana. Glöm inte att rapportera sådant som andra aktörer gör inom kommunens gränser, t.ex. om ni har ett samarbete med ett proaktivt energi- eller bostadsbolag.

Chans att utmärka sig som finalist och vinnare – nationellt och globalt

 • Chans att bli Årets klimatstad 2018 i Sverige. Den nationella vinnaren går vidare till final om att bli global vinnare av One Planet City Challenge 2018.
 • Nyhet! Speciell utmärkelse inom hållbar mobilitet
 • Finalister och vinnare uppmärksammas kommunikativt.

 

Sätt din kommun på klimatkartan

 • Rapportera transparent och trovärdigt på en internationellt erkänd plattform.
 • Skapa överblick och struktur på ert klimatarbete.
 • Bli en del av ett internationellt nätverk av städer som går före i klimatfrågan.
 • Bidra till att hundratals städer världen över delar erfarenheter och lärande inom klimatarbete globalt.

 

Support och feedback

 • Månatliga webinarier som stöd under inrapporteringen på cCR.
 • Extra support på svenska för att klara inrapporteringen.
 • Feedbackpaket med fokus på vidareutveckling och aktuella perspektiv på hållbar stadsutveckling till alla deltagare.


Kommunicera och mobilisera stöd

 • Öka det mediala intresset och medborgerliga stödet för kommunens arbete inom klimat och hållbar stadsutveckling med ett globalt perspektiv.
 • Ta del av WWFs kommunikationserbjudanden för att förstärka er egen kommunikation inom klimat och hållbar utveckling.
 • Få rådgivning från WWF i att involvera skolungdomar i stadsutveckling genom den pedagogiska modellen Vår stad 2030.
 • Möjlighet till utrymme i WWFs marknadsförings- och kommunikationsmaterial.


Ta del av kunskapsutbyte och inspiration

 • Möjligheter till kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan kommuner.
 • Kunskap och inspiration med global utblick i event i samarbete med WWF.
 • Årets klimatstad 2018 blir publicerad på WWFs internationella plattform Urban Solutions for a Living Planet. 
    

 

 

2017                                                    Preliminär!

Mars: cCR-plattformen öppen för de som vill påbörja inrapportering.
Anmäl intresse för deltagande så fort som möjligt!


22 juni: Anmäl ert deltagande till opcc@wwf.se och carbonn@iclei.org. Rapportering kan påbörjas så fort ni är anmälda/registrerade och ni har åtkomst till carbonn Climate Registry (cCR).


Juli-september: Support och guidning till inrapporteringen.


29 september: Deadline för rapportering på cCR för deltagande i OPCC 2018


Oktober-januari: Utvärderingsprocess i syfte att identifiera finalister. 

Kommunikationsaktiviteter sker parallellt under hösten 2017.


2018


Februari (prel): Finalister presenteras.

Kommunikationsaktiviteter intensifieras under våren 2018


April-juni (prel): Årets klimatstad 2018 i Sverige presenteras och global vinnare av One Planet City Challenge 2018. Kommunikationsfokus med internationella och nationella event.


2019

Ny omgång av One Planet City Challenge lanseras.

Om du klickar på följande länk kommer du till en PDF där vi samlat de vanligaste frågorna: FAQ - Vanliga frågor om WWFs stadsutmaning (kommer att uppdateras under 2017).

 

Du är alltid välkommen att eposta till opcc@wwf.se om du inte finner svar på din fråga här eller på carbonn.org.

Senast uppdaterad 2018-02-19

 

 

 

Intervju med Anneli Hulthén

 

Puff Hållbar stad – blogg

 

EHCC 2015

 

 

 

Snabba fakta:

 • Över 50 % av världens befolkning bor idag i städer
 • Städerna står för mer än
  70 % av världens koldioxidutsläpp
 • 70 % av världens befolkning kommer att bo i städer år 2050 
 • Städer har en stor potential
  till lösningar för minskade fotavtryck